Ezra ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 49 ואתחנן - חינם תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין תואר במחשבים לתרגום אונקלוס? בשיעור זה נלמד סוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי אודות הוראה בחינם. לאחר מכן, נכיר את תחום ההוראה והלימוד במדעי המחשב. נקשר את שני התחומים דרך משמעות התשלום על חומר לימודי.…
 
הלכות מזוזה #11 - ברכת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון ברכת מזוזה - על קביעתה או מציאותה? לא פעם מתעוררות אצלנו שאלות על ברכת המזוזה - האם צריך לברך כשמחליפים למזוזה יפה יותר? או כשמורידים את המזוזה לבדיקה? בחנוכת הבית דווקא בעל הבית צריך לקבוע את המזוזה? או שאולי אפשר לכבד בברכה על כל מזוזה ומזוזה? בשיעור ננסה לגעת ביסוד הברכה על קביעת מזוזה ומתוך כך ל…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 48 תשעה באב - אבני בניין תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם חטאי העם בזמן הבית ופיצוח צפנים קשורים בקשר כלשהו? בשיעור קצר זה, נזכיר מדרש של רבי יוחנן אודות פתיחת מגילת איכה. לאחר מכן, נזכיר את משמעות האלף בית בעולם הממוחשב. נקשר את הדברים דרך משמעות אבני הבניין בשני התחומים.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 47 דברים - שותפות מרחבית תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין נחלות השבטים לרשתות נוירונים? בשיעור זה, נלמד סוגיה אודות נחלות השבטים והקשר ביניהן. לאחר מכן, נלמד מעט אודות רשתות נוירונים. נקשר את התחומים דרך השכבה הfully connected, והקשר המהותי בין נחלות השבטים השונות.…
 
הלכות מזוזה #10 - אופן קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון באיזה גובה לקבוע את המזוזה? השבוע נמשיך במקום בו יש לקבוע את המזוזה, נדבר על גובהה של המזוזה ועל צורת הנחתה. נסביר מדוע בחלק מהבתים המזוזה ישרה ובחלק היא עומדת באלכסון וננסה לעמוד גם על יסודה ותפקידה של המזוזה כפי שנשקף מהדעות השונות בסוגייתנו.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 46 מסעי - מטרדים תלמודיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב היכן הכינים נמצאות במחשב? בשיעור זה נדון אודות ערבוביתא/כינים בתלמוד. לאחר מכן, נסקור מספר מטרדים דיגיטליים לפעילות המחשב. נקשר את שני התחומים דרך ההשפעה על מסלול החיים הנורמטיבי - האנושי והדיגיטלי.
 
הלכות מזוזה #9 - מקום קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון איך נדע באיזה צד לקבוע את המזוזה? השבוע נתחיל את הדיון במקום בתוך הפתח בו יש לקבוע את המזוזה, נדון כיצד מגדירים את 'ימין' הפתח ומתי אנחנו נדרשים לפרמטרים אחרים בשביל לקבוע את הצד של המזוזה.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 45 מטות - שבירת הכללים התלמודית והדיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין כבוד הוריו של אדם לבין הרשאות פתוחות לכל משתמש? בשיעור זה נדון אודות פתיחה בכבוד הוריו של אדם ובכבוד המקום דרך סוגיה בתלמוד הירושלמי. לאחר מכן, נסקור את נושא ההרשאות הפתוחות במחשב. נקשר את שני התחומים דרך שבירת הכללים של המערכות אות…
 
הלכות מזוזה #8 - הפתח החייב במזוזה, מאת הרב ישי יסלזון מעבר בין הסלון למסדרון - חייב במזוזה? לאחר שביררנו את גדרי הבית החייב במזוזה, נעבוק כעת בדיני הפתח. ננסה לברר מהם המזוזות והמשקוף הנדרשים בשביל לחייב במזוזה ונעסוק בכמה מסוגי הפתחים המצויים בימינו.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 44 פנחס - חלוקת הארץ וחלוקה דיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין חלוקת הארץ לחלוקת מידע בלמידת מכונה? בשיעור זה נלמד אודות חלוקת בארץ דרך סוגיה בתלמוד הירושלמי. לאחר מכן, נלמד על חלוקות מידע בלמידת מכונה. נקשר את שני התחומים דרך הדומה והשונה בשיטות החלוקה.…
 
הלכות מזוזה #7 - בית שער וחצר, מאת הרב ישי יסלזון על חיוב מזוזה בשער הכניסה לחצר ולעיר. על מזוזות ביתך ובשעריך", זה הציווי על המזוזה - האם יש כאן ציווי גם על קביעת מזוזה בשערים? מה היחס בין ציווי זה למיווי על הבתים? והאם שער של החצר חייב במזוזה?
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 43 בלק - כוונון תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין איסור פתיחת חלון כנגד השכן להתקפה דיפרנציאלית? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא בתרא אודות איסורי פתיחת חלון כנגד חלון. לאחר מכן, נסקור בקצרה את ההתקפה הדיפרנציאלית בקריפטואנליזה. נקשר את שני התחומים דרך המשמעות של כוונון - קלט פלט ופתחים.…
 
הלכות מזוזה #6 - תשמישי ביזיון ותשמישי קדושה, מאת הרב ישי יסלזון על חיוב מזוזה בחדר כביסה, בית כנסת ובית מדרש. השבוע נעסוק בשני סוגי תשמישים שפוטרים ממזוזה - תשמיש ביזיון ותשמיש מצווה. ננסה להעמיק ולהבין מדוע כל אחד מהם מייתר את הצורך במזוזה ומה ההשלכות המעשיות של דינים אלו.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 42 חקת - שבירת לולאות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין נס נחלי ארנון לבין זקיף בסוף מחרוזת? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת ברכות אודות נס נחלי ארנון. לאחר מכן, נלמד אודות לולאות אינסופיות, מחרוזות וזקיפים. נקשר את שני התחומים דרך תפקיד המאסף בשני הנושאים.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 41 קרח - התמדה תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין שמירת תמונה של מערכת ההפעלה לבין המחתה שהעביר אהרן במחנה? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת שבת אודות מעמד הר סיני והמתנות שניתנו למשה מהמלאכים. לאחר מכן, נלמד אודות התמדה דיגיטלית. נקשר את שני התחומים דרך משמעות ההתמדה של התורה בידי המלאכים, וכן הה…
 
הלכות מזוזה #5 - שימושי הבית המחייבים במזוזה, מאת הרב ישי יסלזון כיצד מוגדרים 'מגורים' בבית לעניין מזוזה? השבוע נמשיך בהגדרת הבית החייב במזוזה, אך נתמקד בשימושים להם מיועד הבית. האם חדרי אחסון חייבים במזוזה? מה הדין באם משתמשים בהם בכל זאת לדירה? ומה הדין בחדרי מגורים שמשתמשים בהם שימוש מבוזה?
 
הלכות מזוזה #4 - הגדרת בית לעניין מזוזה, מאת הרב ישי יסלזון חדר מזוודות קטן חייב במזוזה? מצוות מזוזה כרוכה בקשר ישיר ליחידת ה'בית'. איך מגדירים בית לדינים אלו? מה הגודל של חדר בשביל שהוא יהיה חייב במזוזה? והאם יש חיוב מזוזה בחדר מדרגות?
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 40 שלח - הבלתי אפשרי התלמודי והדיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין חטא המרגלים לדיפרנציאל בלתי אפשרי? בשיעור זה נלמד סוגיה בתלמוד הירושלמי השופכת אור מעניין על חטא המרגלים. לאחר מכן, נכיר את הדיפרנציאל הבלתי אפשרי בקריפטואנליזה. נקשר את שני התחומים דרך הקונוטציות של הבלתי אפשרי בשני התחומים.…
 
הלכות מזוזה #3 - מגורים בבית ללא מזוזה, מאת הרב ישי יסלזון האם מותר לגור בבית בלי מזוזה? השבוע נעסוק ביחס בין המגורים לבית לבין מצוות המזוזה - נדון האם יש לראות את מצוות המזוזה כמתירה את המגורים בבית או שמא היא נלווית אליהם אך אינה הכרחית בשבילם. נעסוק גם בשאלה המעשית האם צריך לשים מזוזה בבית מלון יהודי שמגיעים אליו ורואים שהיא חסרה.…
 
כיבוד אב ואם - גרסת עשו וגרסת יעקב, מפי הרב יעקב מדן שיעור מיוחד לקראת שבועות שהועבר במסגרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים, ג' בסיון תשפ"ב בבית הכנסת רמת מודיעים ע"ש גלנווד איך כיבוד אב ואם ממשיך את המורשת?
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 39 בהעלתך - עומס יתר תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין נבואת אלדד ומידד לקפאון של מעבד המחשב? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת סנהדרין אודות שבעים הזקנים ואלדד ומידד. לאחר מכן, נכיר בקצרה את נושא הקפאון של המעבד. נקשר את שני התחומים דרך הצעתו של יהושע למשה.…
 
הלכות מזוזה #2 - חובת הבית או חובת האדם, מאת הרב ישי יסלזון שוכר ומשכיר - מי חייב לקבוע מזוזה? מצוות מזוזה היא מצווה בה נפגשים האדם וביתו - האדם מצוה לעשות את המצווה אך היא מתקיימת בביתו. הצומת הזו מעלה על שולחננו את השאלה - איזה חלק עיקרי במצווה: החובה של האדם המתגורר בבית או חובת הבית העומדת בפני עצמה. לשאלה זו השלכות הלכתיות רבות מהן נביא גם בשי…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 38 שבועות - יחידי בתלמוד ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין הגורן במגילת רות לבדיקת תקינות לכלים? בשיעור קצר זה נלמד סוגיה במסכת חולין אודות האיסור לצאת יחידי בלילה. לאחר מכן, נכיר את נושא בדיקת תקינות לכלים ומחשבים. נקשר את שני התחומים דרך הצורך שלא לצאת יחידי לדרך לא ידועה.…
 
שיר המעלות לדוד - שיחה ליום ירושלים מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי. כידוע דוד המלך לא בנה את בית המקדש - איך הוא פותח את המזמור במלים שָׂמַחְתִּי בְּאֹמְרִים לִי בֵּית ה' נֵלֵךְ. שיחה שהועברה בבית המדרש ליל יום ירושלים תשפ"ב
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 37 נשא - דברים שהם אלף בית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה המשותף בין ארון הברית לשאלה הידועה 1+1? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת סוטה אודות דבר שתינוקות של בית רבן יודעים. לאחר מכן, נדון בנושא זה במדעי המחשב. נמצא את ההבדלים בין שני התחומים.
 
הלכות מזוזה #1 - המזוזה, טעמיה וסגולותיה, מאת הרב ישי יסלזון על פתח ביתו של כל אדם מישראל נצבת המזוזה. מצווה שהיא חלק בלתי נפרד מחיינו, אך מעט נעדרת משולחן לימודנו. מצווה שטומנת בתוכה יסודות אמוניים גדולים ובד בבד סוגיות הלכתיות ולמדניות מרתקות. בסדרה שלנו ננסה להקיף עולמות אלו. נלמד יחד את הלכות מזוזה תוך עיון למדני בסוגיות הגמרא וזיקה לרעיונות המ…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 36 במדבר - פירוק והרכבה תלמודיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם מחנה ישראל עבר פרגמנטציה? בשיעור זה נלמד סוגיה בתלמוד הירושלמי אודות צורת מסע המחנה במדבר. לאחר מכן, נכיר את נושא פרגמנטציה של חבילות תקשורת. נקשר את שני התחומים דרך שיטתו של אחד האמוראים בסוגיה.…
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 17: תפילה בלחש או בקול, מאת הרב ישי יסלזון זעקה לחישה ותפילת הלב. תפילת העמידה נקראת גםתפחלה הלחש, מדוע תפילה זו נאמרת בשקט? מה הבעיה בעמירתה בקול? מתי בכל אזת מותר להתפלל גם בקול? והאם צריך האדם להשמיע לאוזנו את התפילה או להזיז את שפתיו בלבד? עם זה סיימנו סדרה זו, נעבור אי"ה להלכות מזוזה.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 35 בחקתי - גרסאות תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין ישן נושן וגרסא 8 של ג'אווה? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא בתרא אודות חשיבות ואיכות הישן. לאחר מכן, נלמד אודות גרסאות בתוכנה. נקשר את שני התחומים דרך הפער בין גרסאות של מאכלים בגמרא לגרסאות תוכנה.…
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 16: לעולם יכנס אדם שני פתחים, מאת הרב ישי יסלזון ההוראה המעניינת הזו של הגמ' אומרת דרשני. מה צריך לעשות בשביל לשהות כדי שיעור ב' פתחים? ולמה חז"ל מלמדים אותנו את אותה הנהגה דווקא בלשון הזו? על כך ועוד בשיעור השבוע. איך נכנסים שני פתחים? ולמה בכלל?
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 15: תפילה כנגד הקיר, מאת הרב ישי יסלזון חזקיהו התפלל נגד הקיר וממנו לומדים שיש בזה הידור מצווה. אמנם זה הידור, אך עדיין ננסה להבין השבוע כיצד הידור זה משפיע על המשמעות של התפילה בעבורנו והתהליך הנפשי בו אנחנו אמורים להימצא בשעת התפילה. לבסוף נגע גם בהשלכות נוספות של טעמי האיסור.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 34 בהר - ספיחים תלמודיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם איסור ספיחין חל גם בזכרון המחשב? בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת שביעית בתלמוד הירושלמי אודות איסור ספיחין. לאחר מכן, נדון בספיחים דיגיטליים ובקשר שלהם לאיסור הספיחין התורני.
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 14: תפילה ממעמקים, מאת הרב ישי יסלזון על תפילה במדרגות ובבימות. חז"ל מלמדים אותנו שאסור להתפלל במקום גבוה ואולי אפילו רצוי להתפלל במקום נמוך. השבוע ננסה להבין ממה נובע איסור זה? כיצד הוא צריך להשפיע על הרגשת הלב שלנו בתפילה? וכיצד עלינו להקפיד עליו הלכה למעשה.
 
דרכו הלימודית והתורנית של מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, מפי הרב ראובן ציגלר שיחה שהועברה בבית מדרש לנשים מ"ע בא' באייר תשפ"ב, יום השנה השביעי לפטירת הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 33 אמור - שחרור חלקי וכפול, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין גט חלקי וחולשת שחרור כפול? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת גיטין המתעסקת בגיטין חלקיים. לאחר מכן נלמד על חולשת התוכנה שחרור כפול. נקשר את שני התחומים דרך הצורך בפעולה כפולה ומשמעות הפעולה החלקית.
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 13: תפילה נכח המקדש, מאת הרב ישי יסלזון מה הסיבה שכולנו מתפללים לכיוון ירושלים? האם מטרת הכיוון הוא המקדש או השכינה? כיצד יש לנהוג בתפילה בכותל המערבי - להתפלל ישר לכותל או להטות לכיוון קודש הקודשים? מה יעשה מי שבאמצע התפילה מגלה שהוא מתפלל לכיוון לא נכון? על זאת ועוד בשיעורנו השבוע. .…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 32 קדושים - כלאיים ושרשרת אספקה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין איסור כלאיים לתקיפת שרשרת האספקה? בשיעור זה נלמד סוגיה מהתלמוד הירושלמי אודות איסור כלאיים. לאחר מכן, נלמד על תקיפת שרשרת האספקה. נקשר את שני התחומים דרך האיסור להכליא עץ סרק עם עץ מאכל, והחלק החלש במערכת שמאפשר את ההתקפה דלעיל.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 31 אחרי מות - פרהסיא תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין צדוקי להתקפת רחרוח? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת חולין המתייחסת לפרהסיא ולמעשים הנעשים בה. לאחר מכן, נדון בנושאים של פעולות ברשות היחיד והרבים הדיגיטליות, ופרט התקפת רחרוח. נקשר את שני התחומים דרך הפער בין ההתייחסות למעשים ברשות היחיד ובפ…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 30 פסח - נדיפות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין תלמיד חכם לקישוריות אינטרנט? בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת עבודה זרה אודות פסוק מעניין משיר השירים. לאחר מכן, נזכיר את נושא הקישוריות באינטרנט. נקשר את שני התחומים דרך הנדיפות של ריחו של תלמיד חכם ונדיפות מידע באינטרנט.…
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 12: אין עמידה אלא תפילה, מאת הרב ישי יסלזון אז, למה אי אפשר לשבת בנחת ולהתפלל? השבוע נעסוק בעמידה שבתפילה. מה המקור לכך שתפילה צריכה להיות בעמידה? מדוע מתפללים דווקא בעמידה? ומה ההשלכות של כך למעשה כאשר אי אפשר לעמוד בשעת התפילה?
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 29 מצורע - יציבות תורנית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין בית בספינה לבדיקת תוכנות דינמית לזיהוי נוזקות? בשיעור זה נלמד קטע מהספרא לגבי נגעי בתים. לאחר מכן, נכיר שיטות לזיהוי נוזקות ובפרט ניתוח דינמי. נקשר את שני התחומים דרך הבית שבספינה וחוסר יציבותו, וחוסר היציבות של זיהוי נוזקות דינמי.…
 
ביום רביעי כ"ז אדר ב תשפ"ב התקיים בהיכל הישיבה הספדים לזכרו של הרב חיים קנייבסקי זצ"ל הרב אליקים קרומביין הרב יוסף צבי רימון מנחם הבלין, בוגר הישיבה ומבאי ביתו של הרב
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 11: כוונה בתפילה, מאת הרב ישי יסלזון איך מתפללים גם כשקשה להתכוון? השבוע נקדיש את השיעור לדין הכוונה בתפילה. באיזה חלק מן התפילה צריך להתכוון? מה הכוונה הנדרשת? מדוע תפילה שונה בזה ממצוות אחרות? ושאלת השאלות - מה נעשה אנחנו שבקושי מצליחים להתכוון בתפילה? כיצד נתפלל?
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 28 תזריע - נקודת יחוס תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב במה הטמעת מערכת הגנה דומה ללידת תינוק? בשיעור זה נלמד סוגיה מהספרא אודות טומאת הלידה. לאחר מכן, נזכיר נקודה חשובה בהקשר של הטמעת טומאת לידה. נקשר את שני התחומים דרך נקודות היחוס.
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 10: דברים הטורדים בתפילה, מאת הרב ישי יסלזון השבוע נמשיך בעיסוק בהכנות לתפילה - והפעם החובה למנוע טרדות לפני התפילה. נעמוד על יסוד האיסור להתפלל כאשר אדם נזקק לנקביו ונראה שהרמב"ם רואה אותו כחלק ממכלול גדול יותר של הצורך בהכנה נפשית, פיזית ורוחנית לקראת העמידה בפני ה' בתפילה. האם מותר להתאפק בשביל להתפלל?…
 
פרשת שמיני | משמעותם וזמנם של ימי המילואים, מפי הרב ד"ר ספי מרקוס משמעות המילה מילואים בתורה הינה 'חניכה' בניגוד ללשון המודרנית שמשמעה 'השלמה'. מתי חלו ימי המילואים? האם לפני או אחרי א' בניסן. כיצד שני הפנים של המקדש - 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם' אל מול הקורבנות מתבטאים בדעות השונות.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 27 שמיני - הכנה תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב איך איסור חסימה מבחוץ קשור לתהליך הכנה דיגיטלי של מערכות הגנה? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא מציעא אודות איסור חסימה. לאחר מכן, נכיר את תהליך ההכנה הדיגיטלי. נקשר את שני התחומים דרך המוטיב החוזר בשני תחומים אלו.…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login