מישל כהן פרבר ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
Loading …
show series
 
דף נלווה ביצה כח האם מותר לשקול בשר למכירה ביום טוב? באיזה תנאים? ומהן הדעות השונות? ר' חייא ור' שמעון ברבי חילקו ביניהם בשר – שקלו בשר כנגד בשר כדי לדאוג לכך שיהיה שווה. כפי איזה דעה הם פסקו כי זה לא מתאים לדעת ר' יהודה או לחכמים במשנה. כנראה פסקו כר' יהושע שדעתו מובאת בברייתא. רב יוסף פסק כמותו כי גם בעניין בכור שנפל בו מום פסקו שאפשר לשקול מנה כ…
 
הדף היום מוקדש ע"י בלימה סלוטסקי לעילוי נשמת אחותה, רבקה שרה רינה בת טינה (מזל). וע"י חנה כצמן לעילוי נשמת אחיה שלום פנחס בן בן-ציון וטייבא גיטל וכהולדר. הגמרא מתחילה לספר סיפור כדי לראות אם אפשר או אי אפשר לבדוק מומים בבכור בהמה ביום טוב. לרבי יהודה נשיאה היה בכור שהביא לרבי אמי ביום טוב אך רבי אמי סירב לבדוק אותו. לאחר מכן הוא ניגש לרב יצחק נפחא …
 
דף נלווה ביצה כו הלימוד השבוע מוקדש ע"י דינה בקר לרפואת ראובן אפריים בן שושנה. הדף היום מוקדש ע"י אילנה קרמייר לעילוי נשמת אביה משה יהודה בן הרב בנימין וחיה צפורה וע"י אירה ונתניה סלומוביץ לעילוי נשמת הרב שלמה סלומוביץ בן הרב דב צבי ומאשה. בכור בהמה ניתן לכהן והוא חייב להביא כקרבן. אך אם נופל בו מום, הוא יכול לשחוט ולאכול בלי הקרבה. לאחר החרבן, שחי…
 
דף נלווה ביצה כה השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יהודית מונק ז"ל על ידי ילדיה, נעמי שמואל, קרן פרוליך מתי מונק ומשפחותיהם בשנה לפטירתה. "היא נצולתה שואה שעברה לגור באנdליה לאחר המלחמה. אשה אינטליגנטית שאהבה ללמוד תורה. היא הייתה מאוד גאה בילדיה שהצליחו ללמוד דף יומי. מתגעגעים." הדיונים בדיני צידה ביום טוב ממשיכים. הסוכר אמת מים לפני יום טוב מותר לצוד…
 
דף נלווה ביצה כד הדף היום מוקדש ע"י אהבה ליבטג לזכרה של סבתה, הילדה מורגנשטרן ולסבה, ארתור מורגנשטרן. יש סתירה בין משנתינו המתירה צידת חיה ועוף מן הביברין ביום טוב לבין ברייתא ששם מופיע ההפך. הגמרא מביאה כמה אפשרויות לפתור את הסתירה גם לגבי החי הוגם לגבי העוף. אחת מהפתרונות זה להבחין בין ביבר גדול לביבר קטן. יש כמה אפשרויות איך להגדיר ביבר קטן/גדול…
 
דף נלווה ביצה כג הדף היום מוקדש על ידי תורם אנונימי לזכרה של בת שבע אסתר בת יוסף שלום, הרבנית בת שבע קנייבסקי. הגמרא דנה בדעות שונות ודינים שונים הקשורים לעשיית ריח ביום טוב. רב גביהא התיר קטורא. אמימר מנסה לברר מהו קטורא ורב אשי עונה לו שמדובר בעישון פירות ומתיר כי זה דומה לבשר על גבי גחלים. חכמים אסרו לאכול גדי מקולס בליל פסח כי זה נראה שמותר לאכ…
 
דף נלווה ביצה כב רבן גמליאל החמיר כבית שמאי ולא התיר להטמין מים חמים מיום טוב לשבת. באיזה מצב מדובר – כשעשה עירוב או לא עשה עירוב? רב הונא, רבא ואביי מסבירים כל אחד בדרך אחרת. רבן גמליאל החמיר שלא זוקפים את המנורה. מסבירים שמדובר במנורה של חוליות וחולקים בית שמאי ובית הלל האם יש/אין בניין בכלים. הגמרא ממשיכה לדון בדינים שונים בקשר לכיבוי נרות בשבת …
 
האם אפשר לשחטו בהמה ביו"ט אם זה בבעלות משותפת של נכרי ויהודי? איך זה שונה מנדרים ונדבות? האם זה שונה מעיסה של נכרי ויהודי? אם גייס מגיע לעיר ומחייב אפיית לחם בשבילם, האם מותר לאפותה ביום טוב? האם אפשר להזמין נכרים לארוחת ביום טוב? האם צריכים לחשוש שמא יוסיף אוכל להכין לנכרי? אם כן, האם נקל יותר בדיני שבת ששם לא קיים חשש זה? מחלוקת בית שמאי ובית הלל…
 
דף נלווה ביצה כ הלימוד החודש מוקדש לרפואת נועם אליעזר בן יעל חיה ואיתן יהושע. הלימוד היום מוקדש על ידי דניאל ברטה לעילוי נשמת חברתה מישל דמן וסרמן, גיטל פריידא בת שרה. ר' אלעזר בר' שמעון לא התיר להשתמש בקרבן תודה לצאת ידי חובת שלמי חגיגה אפילו אם התנה כך בפירוש כשהפריש בהמתו. למה לא? כשאומרים משהו עם תנאי כגון שכיב מרע שאמר למישהו "תנו ארבע מאות זו…
 
דף נלווה ביצה יט הדף היום מוקדש ע"י ג'ואנה רום לעילוי נשמת אמה, רוזה רום. יש מחלוקת האם אסור להטביל כלי בין השמשות בערב יום טוב בלבד או האם אסור גם בין השמשות ביום חול? מה הבסיס למחלוקת? מה פירוש דברי המשנה שמטבילים מגב לגב ומחבורה לחבורה? בית שמאי ובית הלל חולקים על אילו קרבנות אפשר להקריב ביום טוב. קיים ויכוח תנאי על אילו סוגי קרבנות חולקים ועל א…
 
למה אסור להטביל כלים בשבת? יש ארבע תשובות לשאלה זו. רבה אומר שזה גזירה שמא יטלנה ארבע אמות ברשות הרבים. ביום טוב גזרו כדי שלא יתירו בשבת. וברשות היחיד גזרו כדי שלא יתירו ברשות הרבים. הגמרא מביאה חמשה מקורות שונים שבהם יש מקרים שלא גוזרים ושואלים על רבה למה במשנתינו גוזרים אבל במקרים אלו לא גוזרים. הגמרא מברשת שבכל מקרה יש סיבה למה שאין טעם לגזור – …
 
דף נלווה ביצה יז הדף היום מוקדש ע"י ליאורה ומרטי פיינברג לעילוי נשמת מרים אדלר, אמה של ליאורה. כילדה צעירה, היא התחננה עם אביה ללמדה גמרא. היא הייתה מאוד שמחה לדעת שבתה וכלתה לומדות גמרא. בית שמאי ובית הלל חולקים בכמה ברכות מברכים שמונה עשרה כשיום טוב חל בשבת - שבע או שמונה? מה החתימה לברכה לפי בית הלל? יש שתי גירסאות בדברי רב. בשבת ראש חודש, איפה …
 
כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים חוץ מהוצאות שבת ויום טוב והוצאות ללימוד תורה לילדיו. מאיפה דורשים את זה? מהי המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל בקשר לגישה שלנו לאוכל לשבת משך השבוע – אם מגיע לידינו משהו מאוד חשוב, האם כדאי להשאיר לשבת או אפשר לאכול ולהניח שיגיע לידינו עוד אחד כזה לפני שבת? הנותן מתנה לחבירו אינו צירך להודיעו. דור…
 
הדף היום מוקדש ע"י אודי וג'ודי לרגל הולדת בת לאילנה פרלין וסטיבן. וע"י עדן פריבס לכבוד אשתו אדל דרוק ואמה סוזן פישביין. מותר לשלוח מתנה עם כלים שיש בהם שעטנז ביום טוב. למה הם ראויים? אסור להעביר סנדל המסומר משום שאסור ללבוש סנדל המסומר ביום טוב - למה אסרו? איזה סוגים אחרים של נעלים אסור לשלוח - למה? מותר לשלוח תפילין למרות שלא לובשים אותם ברגל כי מ…
 
הדף היום מוקדש לאחי, ג'ון כהן, לרגל יום הולדתו. הוא התחיל ללמוד את הדף עם מסכת נידה ומאז מתמיד בלימוד! מזל טוב! האם אפשר לטחון ביום טוב ואם כן, מה מותר/אסור והאם צריך בשינוי או לא? האם מותר במכתשת קטנה בלבד או גם בגדולה? יש שתי דעות שונות בקשר למחלוקת בית שמאי/בית הלל בעניין זה. איך מותר לעשות ברירת אוכל ופסולת ביום טוב? מחלוקת בית שמאי/בית הלל/רבן…
 
דף נלווה ביצה יג הלימוד השבוע מוקדש ע"י דבי פיין לעילוי נשמת אמה פייגה בת משה מרדכי ושרה רבקה. הדף היום מוקדש ע"י דני ושרה ברלוביץ לכבוד הולדת נכדתם גאיה רחל, ילדתם של יואל ודניאלה סטרמן. רבא הבין דברי הברייתא שמותר למלול מלילות ביום טוב בכדי לאוכלן. משתמע מדבריו שמותר להפריש תרומות ומעשרות ביום טוב, כי רק לאחר ששמים החטים בערימת, מתחייבים בהפרשת ת…
 
דף נלווה ביצה יב האם ניתן להוציא ביום טוב דברים שאינם נחוצים לאכילה, כגון ילד, לולב או ספר תורה? בית שמאי אוסרים ובית הלל מתירים. האם הם חולקים בשאלה האם יש דין הוצאה ביום טוב או לא? או האם השאלה היא האם מכיון שהותרה הוצאה לצורך אוכל נפש, אז גם הותר לדברים אחרים? יש ויכוח נוסף בין בית שמאי לבית הלל האם אפשר להביא לכהן את המתנות שמיועדות לו, כגון חל…
 
אם זימן גוזלים מקן אחד ומצא ביום טוב גוזלים לפני הקן, הם אסורים כי יכול להיות שהם לא אלו שהוא זימן. האם זה בגלל ש"רוב" ו"קרוב" הולכים אחר הרוב? כנראה שלא. רבא ואביי מסבירים את המקרה – כל אחד בצורה אחרת. במה מדובר במשנה כשאמרו שאם אין עוד עוד גוזלים באיזור, אז אפשר להניח שמה שהוא מוצא זה מה שהוא זימן? הרי זה לא פשוט?! בית שמאי ובית הלל חולקים בעניין…
 
דף נלווה ביצה י השיעור היום מוקדש על ידי לידיה מדוין לזכר נשמת סבתה הלן בלום. ועל ידי מרק צ'יילדס לכבוד כל הלומדים בסנטה ברברה, קליפורניה. הגמרא מזכירה עוד כמה משניות שבהם בית שמאי מחמירים ובית הלל מקילים ומעלים את הסתירה מהמשנה הראשונה ששם בית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים (כיסוי הדם). מבנה התשובה דומה למבנה של התשובות שניתנו מקודם כששאלו את אותה ש…
 
דף נלווה ביצה ט הדף היום מוקדש ע"י אלימלך ורינה לייבוביץ' לכבוד זיסי טרנר על הסמכתה כיועצת הלכה. האם אפשר להוליך סולם משובך לשובך בכדי להוציא גוזלות לאכול ביום טוב? בית שמאי אוסרים ומתירים רק להטות מחלון לחלון. בית הלל מתירים גם להוליך. רב חנן בר אמי מגביל את המחלוקת לשובך ברשות הרבים אבל לדעתו, כולם מסכימים שמותר ברשות היחיד. בית שמאי אוסרים ברשות…
 
דף נלווה ביצה ז הדף היום מוקדש ע"י אלן ורלין ורחל גבל לזכר נשמת אביהן, ג'ים דינרשטיין שהתמיד בלימוד תורה. הוא מהווה מקור השראה לבנותיו ללמוד דף יומי. הגמרא מביאה עוד שלוש אפשרויות להסביר את המשפט: ביצה עם יציאתה נגמרה. כל שתשמישו ביום נולד ביום - דבר זה מתייחס לתרנגולות. מה המשמעות ההלכתית למשפט הזה? הגמרא דנה במחלוקת בית שמאי ובית הלל בעניין השיעו…
 
איך התירו לקבור מתים ביום טוב? ביום טוב ראשון התירו על ידי נכרים וביום טוב שני מותר על ידי ישראל. יש דיון לגבי יום טוב שני של ראש השנה - האם מותר כיום טוב שני של גלויות או לא? האם ההיתר לטפל במת רק אם הוא מת לפני יום טוב ואי אפשר לחכות עד אחרי החג משום כבוד המת? בגלל חשש שנכרים יראו אותם קוברים ויחשבו שמותר מלאכה, רבינא אסר לקבור מת היום טוב שני. ה…
 
דף נלווה ביצה ה הדף היום מוקדש לזכר שאול בן קיש, שאול המלך, וגרשון חיים אלטר בן שאול, גורג' רוזנברג, אבא של רונה פלונקה. ביצה שנולדה ביום טוב הראשון של ראש השנה – האם מותרת ביום השני? האם שני ימים טובים של ראש השנה הם קדושה אחת או שתי קדושות? רב ושמואל אוסרים את הביצה. להבנתם, מכיון שתקנו בזמן המקדש שלא יקבלו עדים מן המנחה ולמעלה, ראש השנה לפעמים ה…
 
דף נלווה ביצה ד בניסיון להסביר את הברייתא בנוגע למקרה של ספק עם ביצה כמתייחס לספק הנוגע לביצה שספק נודלה מתרנוגלת טריפה, הגמרא מסיקה כי מחבר הברייתא היה התנא שהופיע במשנה/תוספתא תרומות בעניין ליטרה של תאנים דרוסות של תרומה שהתערבבו עם אחרים. יש שם דעה שהוא אינו מבוטל מכיוון שהוא נמכר לפעמים לפי כמות. לפי שיטה זו, אפשר להבין למה ביצת טריפה לא תתבטל …
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login