Download the App!

show episodes
 
שידורי יהדות לימודי תניא חסידות הלכה באונליין ובדיגיטלפודקאסט יוטויב פייסבוק וכושנהיה חסידים פודקאסט בנושא יהדות לאור החסידות .בפודקאסט שנהיה חסידים ניתן ללמוד מגוון נושאים כגון פרשת השבוע לאור החסידות זוגיות ושלום בית הלכה הגות תניא ועוד ניתן להאזין לפודקאסט בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות וגם באתר מרכז ניו יורק ב"ה שנהיה חסידים אמןלהצטרפות בווצאפ https://chat.whatsapp.com/KKNjb1YFWDi1PJbgfNk6lx להצטרפות בפייסבוק https://www.facebook.com/chacisik לאתרהאינטרנט https://heb.centernyc.com/chas ...
 
Loading …
show series
 
שיעור קצר פחות מ 9 דקות בו נבאר את דברי הרבי מליובאוויטש לפרשת ויצא על חיות רעות, אבנים ופרנסה השיחה מבפנים: "וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו עֲשָׂאָן כְּמִין מַרְזֵב סָבִיב לְרֹאשׁוֹ, שֶׁיָּרֵא מִפְּנֵי חַיּוֹת רָעוֹת (כח, יא. ובפירוש רש"י) צָרִיךְ לְהָבִין: מַדּוּעַ הַקִיף יַעֲקב רַק אֶת רֹאשׁוֹ ? וַהֲרֵי מִמָּה־ נַפְשָׁךְ: …
 
יום השבת הוא יום מנוחה, מנוחת הנפש ומנוחת הגוף - דכיון שיש לו כל צרכיו מן המוכן, הרי הוא במעמד ומצב של מנוחה מכל הבלבולים ודאגות הפרנסה", ובמילא, יכול להוסיף ולהתעלות ("ילכו מחיל אל חיל") בכל עניני טוב וקדושה. ועל יסוד זה נעשית כללות ההנהגה במשך כל ימי השבוע – שהתעסקותו בענייני הפרנסה היא ללא בלבולים ודאגות, להיותו חדור באמונה ובטחון אמיתי שהקב"ה נ…
 
במסכת ברכות כתוב "אמר רב הונא בר ברכיה משום רבי אלעזר הקפר - כל המשתף שם שמים בצערו כופלין לו פרנסתו.." הרבנים יוסף סגל וצבי וילור צידון ילמדו איתכם חלק ממאמר הרבי מליובאוויטש שמבאר את הגמרא הזאת. השיחה מבפנים מתוך ספר המאמרים תרפ"ג עמ' קב הרבי מליובאוויטש: "המשתף שם שמים בצערו כופלים לו פרנסתו וכן בבעלי עסק בענינם שצריך להיות העסק בטהרה, שלא יהיה …
 
לומדים ביחד מאמר של הרבי שהביא הלכה מהחיד"א זצ"ל "בשכר הקיווי - כדאי שתגאלנו" כאן המקום לעורר ע"ד התשוקה והצפי' לביאת המשיח, אשר, ענין זה קשור גם עם רצונם של בנ"י שמשה רבינו יכנס עמהם לארץ, שכן, אילו הי' משה רבינו מכניס את בנ"י לארץ, היתה באה מיד הגאולה האמיתית והשלימה ובכן: העירני חכם אחד (כלשון הרגיל בכגון דא) אודות דברי החיד"א בספרו מדבר קדמות -…
 
מוסבר באחד המאמרים משום מה היה צורך להזקק למרמה דוקא לשם קבלת ברכות יצחק ליעקב, אמנם, "בחכמת תורתו" אבל בחלק הקרוי מרמה: לפי שהעניינים באו לידי כך על-ידי מרמה, ניצוצות הקדושה נפלו למטה על-ידי "והנחש היה ערום גו'"י, ולכן סדר לקיחתם בחזרה צריך להיות גם כן במרמה, ככתוב : "עם עקש תתפתל". בכך תובן צורת הרגעת רבקה את יעקב, בצוותה אותו לקחת את הברכות, מחש…
 
איך 400 שקל כסף שקנה אברהם אבינו בישראל קשור לתחילת הגאולה? הרב צבי וילור צידון והרב יוסף סגל מבראים חלק קטן מלוקטי שיחות מאת הרבי מליובאוויטש לפרשת חיי שרה, השיחה מבפנים: "בפרשת השבוע (חיי שרה) מסופר אודות התחלת הגאולה. בפרשת השבוע הקודם מסופר בקשר לגלות: "והכנעני אז בארץ", כמאמר רז"ל שהיה הולך וכובש כו', אך בפרשת השבוע כבר נזכרת הגאולה: אברהם אבי…
 
רצונו של הקב"ה שיתחננו ויפצירו אודות הגאולה האמור בדברי חז"ל אודות דברי הקב"ה למשה "רב לך", ״שלא יאמרו הרב כמה קשה והתלמיד כמה סרבן ומפציר" – מובן וגם פשוט, שענין זה נאמר רק בנוגע לתפלתו על הכניסה לארץ; משא"כ בנוגע לתפלה ובקשה על הגאולה – הרי אדרבה: רצונו של הקב"ה שבנ"י יבקשו ויתחננו ויפצירו אודות ענין הגאולה, ובלשון הכתוב: "עד מתי"!... "אלקים? אל …
 
על שמחה צריך לעבוד גם צדיקים מהתוועדות הרבי מליובאוויטש: השמחה - "עבודה גדולה" א. לשון הרמב"ם הוא - "השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת הא-ל שצוה בה עבודה גדולה היא", ומסיים: "שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'". הפירוש ד"עבודה" בלשון הקודש הוא – דבר קשה, ועל אחת כמה וכמה כאשר מדובר אודות "עבודה גדולה", היינו, עבודה קשה ביותר. וביחד עם זה, הרי המ…
 
מה אפשר ללמוד מהגיל של שרה אימנו? השיחה של הרבי מבפנים: "חיי שרה א. על הפסוק: "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים" אומרים רז"ל: בת ק' כבת כ' ובת כ' כבת ז'. הרמז שבדבר בעבודת האדם: בדין ה"קטנות" ישנם זמנים שונים. הזמן בו נעשה אדם ל"גדול" הוא הגיל של עשרים שנה. ומשום כך נאמר "ולמכור בנכסי אביו עד שיהא בן עשרים", וכך גם פוסק רבנו הזקן בשלחן ער…
 
ביום יום כתב הרבי שליח הוא הרי דבר אחד עם המשלח - על דרך המבואר בענין שהמלאך נקרא בשם ה' ממש כשהוא שליח מלמעלה, ומכל שכן נשמות, ומבואר שבנשמות הוא עוד במעלה יתרה. והנה חסידים הינם שלוחי הרבי, של אדמו"ר הזקן, וכשפועלים - מקושרים, ואזי הוא מקושר בכל: הולך חסיד, אוכל חסיד, ישן חסיד. ככה לומד הרבי מליובאוויטש על אברהם אבינו שנהיה "אחד" עם הקדוש ברוך הו…
 
למה הרמב"ם כותב בהלכות פרה אדומה אמן כן יהי רצון? הרבי מליובאוויטש כותב: "הצפיה מתבטאת בתפילה ברמב"ם ספ"ג מהל' פרה אדומה: ותשע פרות אדומות נעשו משנצטוו במצוה זו עד שחרב הבית בשנייה, ראשונה עשה משה רבינו, שנייה עשה עזרא, ושבע מעזרא עד חורבן הבית, והעשירית יעשה המלך המשיח מהרה יגלה אכי"ר עכ"ל. ומקורו במשנה פרה פ"ג מ"ה שנחלקו בה כמה פרות אדומות היו עד…
 
דרכים המביאים לשמחה גם שעושים חטא: שאלה: כיצד באים לידי שמחה ? תשובה: ענין השמחה בא לאדם על ידי זה שמרגיש שיש לו דבר-מה, שניתוסף אצלו דבר-מה, וככל שהדבר שקיבל גדול יותר, גדולה שמחתו יותר. ובשעה שמתבונן שנברא הוא מוגבל, ואף על פי כן נתן לו הקב"ה את האפשרות שעל ידי קיום המצוות יתחבר עם הבורא, שזוהי העליה הגדולה ביותר האפשרית שהרי כל עילוי שהאדם ישער …
 
כ"ק מו"ח אדמו"ר היה אומר, שמפרשת השבוע יש ללמוד הוראה בחיים. ומובן שכן הוא: שהרי יש לנו א־ל נצחי, והוא נתן לנו תורה נצחית, שעל ידה - על ידי לימוד התורה בתמידות ולימוד ממנה הוראה בחיים - אנו עם חי לנצח ובאפשרותנו לסבול ולעמוד בפני כל הקשיים. בפרשתנו מסופר על היהודי הראשון שהיה בעולם. הוא היה אחד ויחיד בשעה שכל העולם היה נגדו, עד שנוכחו כולם לדעת שהק…
 
מה הקשר בין דאגות הפרנסה למבול ולמקוה? השיחה מבפנים: "א. ב"תורה אור" פרשת נח מוסבר שהמבול לא היה רק עונש, אלא גם פעולה של טהרה, הוא טיהר את העולם. לפני המבול היתה הארץ לא טהורה, והמבול הביא לטהרתה. לכן נמשכה ירידת המבול ארבעים יום, דוגמת המקוה שיש בו ארבעים סאה.ולכן נקרא המבול "מי נח" נייחא דרוחא. כן גם טרדות ודאגות הפרנסה, הנקראות בשם "מים רבים", …
 
הבעל שם טוב הקדוש כתב שבמקום שמחשבתו של אדם שם הוא נמצא, הרבי מליובאוויטש חיבר את התורה הזאת של הבעש"ט עם פסק ההלכה של הרמב"ם בנושא המשיח "וכל מי שאינו מאמין בו או מי שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבנו". בשיעור הקצר (פחות מ 10 דקות) שהעלנו ננסה להסביר את מה שהרבי מליובאוויטש אמר זה דברי הרבי מליובאוויטש מבפנים: "י…
 
"לישועתך קיוינו "כל היום" לאחרונה הנני מדגיש ומכריז שביאת משיח צדקנו צריכה להיות "היום" "משיח נאו". ישנם כאלו שבאים בטענות אודות ענין זה - ואשרי חלקי שזכיתי שהטענה נגדי היא על זה שהנני מדבר אודות ביאת משיח צדקנו מיד ! באמרם שאין לדחוק את הקץ וכו'. והתשובה לדבר - אין זה חידוש שלי: כל יהודי אומר בתפלת שמונה עשרה "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח", ולאחרי ז…
 
רוצים עצה מהרבי מליובאוויטש לשמחה? האזינו לשיעור הקצר מאגרות הקודש של הרבי מתורתו של הבעל שם טוב הקדוש "שויתי ה' לנגדי תמיד". א. אחת ההוראות של תורת החסידות שהבעל שם טוב הדגיש פעמים רבות היא – "שויתי ה' לנגדי תמיד", מלשון השתוות. יהודי צריך לקלוט ולחוש כי הוא עומד בפני הקב"ה, עד שכל אשר בעולם מסביב וכל אשר בו עצמו – יהיה בבחינת "שויתי", וזה צריך לה…
 
רוצים ללמוד ממה אנחנו צריכים להיות שמחים? מה מביאה עלינו השמחה? שיעור לימוד רעיון חסידי מתוך התוועדות הרבי מליובאוויטש. "יהודי – גם כפי שהוא בעולם הרי הוא בנו של הקב"ה ב. השמחה הכי גדולה שיכולה להיות אצל יהודי היא, בשעה שיודע שבכל מצב בו הוא נמצא - אפילו למטה מטה בעולם שבחיצוניותו נראה כהעלם והסתר על אלקות, הוא קשור להקב"ה, שכן אפילו כפי שנמצא למטה…
 
א. ידוע פתגם רבותינו – נשיאי חב"ד – ששבת בראשית משפיעה על השנה כולה, וכפי שאדם מציב את עצמו בשבת זו – כך הוא מתנהג בכל השנה. – למה דוקא בשבת בראשית תלוי הדבר? מדוע לא במתן תורה? והרי גם הפרשיות הרבות שמופיעות בהן מצוות שאינן מוזכרות בשאר הפרשיות נוגעות לכל השנה? מהו המיוחד שבשבת בראשית? ב. העובדה שבראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, כלומר, שהקב"ה ב…
 
הרב יוסף סגל והרב צבי וילור צידון בשיעור קצר, רעיון חסידי על כמה חשוב לשמוח והמעלה הגדולה של עשיית מצוות התשובה בשמחה. מתוך תורת מנחם - התוועדויות תשמ"ב ח"א ע' 47 תשובה מתוך שמחה כשם שקיום כל המצוות צריך להיות בשמחה, כמבואר בארוכה ברמב״ם (סוף הל' לולב) גודל העילוי ד"שמחה של מצוה" - "השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה כו' עבודה גדולה היא", כמו כן צריכים ל…
 
הרב יוסף סגל והרב צבי וילור צידון לומדים מתורותו של הרבי מליובאוויטש לחג הסוכות לצפות ביוטיוב https://youtu.be/MBR3pCDf2iY בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ היוטיוב https://www.youtube.com/c/tzvika770 אתר הפודקאסטים שלנו RSS "זריקת יהדות וחסידות" https://jewish.buzzsprout.com אפל פודקאסט https://hi.switchy.io…
 
למה חשוב שתהיה לנו סוכה, מה זה נותן לנו בעבודת השם יתברך. רעיון חסידי קצר מתוך לקוטי שיחות הרבי מליובאוויטש. מעבירי השיעור הרב יוסף סגל והרב צבי וילור צידון בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ היוטיוב https://www.youtube.com/c/tzvika770 אתר הפודקאסטים שלנו RSS "זריקת יהדות וחסידות" https://jewish.buzzsprout.com…
 
רעיון חסידי קצר לחג הסוכות מתורתו של הרבי מליובאוויטש. הרבי יוסף סגל והרב צבי וילור צידון שיעור קצר לסוכות למה חג הסוכות נקרא חג סוכות: א. יש לחג הסוכות מספר מצוות מיוחדות נוסף על מצות ישיבת סוכה, עם זאת נקרא החג על שם סוכות ולא על שם המצוות האחרות, כמצות נטילת ד' מינים וכו'. אחד הנימוקים לדבר הוא לפי שיש יתרון במצות ישיבת סוכה על נטילת ד' מינים בכ…
 
לא בא לי ואין לי חשק לעשות, מה לעשות? עצה של הרבי הרבי מליובאוויטש , למה כן לעשות. התשובה בקצרה לעשות את המצוות נטו בשביל אבא בורא עולם שיעור קצר פחות מ 7 דקות עם צבי וילור צידון וישראל אסולין "ציווי" מביא לידי "צוותא וחיבור" בתורת החסידות מוסבר [לקו"ת בחוקותי מה, ג.], ש"מצוה" היא מלשון "צוותא וחיבור", כי מהות ה"מצוות" היא, שבאמצעותן "מתחברים" ומתא…
 
שיעור קצר על ענווה 🙂 התכונה הנרכשת החשובה ביותר בנפש | ד"ר יחיאל הררי ענווה מה היא ענווה? מה הם שלושת הדרגות בענווה שיעור קצר פחות מ 10 דקות 🕓 עם ד"ר יחיאל הררי אשר חיבר עשרה ספרים בתחום תורת הנפש היהודית שנמכרו בעשרות אלפי עותקים. בשנים האחרונות הוא לימד בעשרות רבות של ערים בארץ ובעולם, הרצה בפני מגוון רחב של קהלים וארגונים, העביר סדנאות והשתלמויו…
 
כ"ק מו"ח אדמו"ר הי' מברך לפני חג השבועות, במכתבים ובעל-פה, בהנוסח "לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות". וביאור הענין הוא: כנסו לשיעור קצר (פחות מ 18 דק) נושא השיעור לומדים שיחה מאת הרבי מליובאוויטש על שבועות, לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות תוכן השיחה שיחת* יום ב' דחג השבועות ה'תשי"ז. מאת הרבי מליובאוויטש א. כ"ק מו"ח אדמו"ר הי' מברך לפני חג השבועות, במכתבים ו…
 
לקראת חג שבועות עם ד"ר יחיאל הררי סודות מגילת רות #1 לברוח מהייעוד שלי? מימוש הפוטנציאל הפרטי דרך התבוננות במגילה לצפות ביוטיוב ולהרשם לערוץ https://www.youtube.com/user/hitbonenut ד"ר יחיאל הררי כתב את עבודת הדוקטור שלו בחוג לתקשורת באוניברסיטת תל-אביב. הוא לימד באוניברסיטת תל-אביב ובביה"ס לתקשורת במכללת ספיר ושימש כעיתונאי, עוזר פרלמנטרי, יועץ תק…
 
יום ראשון הקרוב חוגגים פסח שני, מוכנים? יום י"ד באייר הוא "פסח שני". בזמן בית-המקדש הייתה זו הזדמנות נוספת להקריב קורבן פסח עבור אלו שלא יכלו לעשות זאת בפסח הראשון. בימינו, מציינים את היום באי-אמירת תחנון ונוהגים לאכול בו מצות. בסרטון שיעור על פסח שני 🔥 ול"ג בעומר הלכה למעשה ומנהגים 14 מי יודע 01:01 מה מברכים בפסח שני על מצה? אשכנזים וספרדים 01:54 …
 
איך להתבדל מהגויים? שיעור קצר 5 דקות על פרשת השבוע פרשת אמור למה נסמכה לפרשת קדושים. עם הרב שרגא פייבש זלמנוב שליח חב"ד קווינס ניו יורק לגימת חסידות 5 בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ היוטיוב https://www.youtube.com/c/tzvika770 אתר הפודקאסטים שלנו RSS "זריקת יהדות וחסידות" https://jewish.buzzsprout.com אפל פ…
 
כל רגע זה רגע נפלא לעיון בספר התניא קדישא שיעור תניא גדולה בקטנה פרק ח מפגש 54 מתחילים פרק ח | רב אורח הרב שרגא פייבש זלמנוב שליח חב"ד קווינס תניא תחילת פרק ח: "וְעוֹד זֹאת בְּמַאֲכָלוֹת אֲסוּרוֹת, שֶׁלְּכָךְ נִקְרָאִים בְּשֵׁם אִסּוּר, מִפְּנֵי שֶׁאַף מִי שֶׁאָכַל מַאֲכַל אִסּוּר בְּלֹא הוֹדַע לְשֵׁם שָׁמַיִם, לַעֲבֹד ה' בְּכֹחַ אֲכִילָה הַהִיא, ו…
 
השיעור צולם לקראת יום טוב שבועות העלנו את הסרטון שוב לפסח 14 הלכות יום טוב:) בסרטון צבי וילור צידון ומנדי טירנואר עוברים בקצרה על ההלכה לקראת יום טוב. מה הלו"ז בשניות 00:00 הקדמה 00:18 למה לומדים כל יום 2 הלכות 00:56 הדלקה וכיבוי הנמכת אש ביום טוב 02:54 סיגריות ביום טוב 03:30 מקלחת ביום טוב 03:46 בישול ביום טוב 04:26 בישול לגוי ביום טוב 05:46 מה מו…
 
נקודות מרכזיות בהלכה לפסח לפי הרב עובדיה יוסף בשש דקות מעביר השיעור צבי וילור צידון בפרלמנט ניו יורק לצפות בשיעור HD https://youtu.be/wfd4lVyeUfo בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ היוטיוב https://www.youtube.com/c/tzvika770 אתר הפודקאסטים שלנו RSS "זריקת יהדות וחסידות" https://jewish.buzzsprout.com אפל פודקאס…
 
זריקת שיעור יהדות וחסידות לקראת חג הפסח ביאור ההגדה כל ימי חייך? מה המשמעות? בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ היוטיוב https://www.youtube.com/c/tzvika770 אתר הפודקאסטים שלנו RSS "זריקת יהדות וחסידות" https://jewish.buzzsprout.com אפל פודקאסט https://hi.switchy.io/Jewish גוגל פודקאסט https://hi.switchy.io/3SX…
 
לו"ז השיעור 00:00 ישראל אסולין פתיחה: יציאת מצרים 02:00 מילתא דבדיחותא בדיחה לפסח 04:24 עצה איך להיות בשמחה 06:57 כנגד ארבעה בנים דברה תורה - חסידות 10:00 הבן החמישי 16:00 מי הם ארבעת הבנים 17:49 למה הבן החכם נמצא ליד הבן הרשע? 19:26 סיפור נס 27:00 סיכום המפגש ניתן להאזין בכל אפליקציות הפודקאסטים חפשו זריקת יהדות וחסידות https://jewish.buzzsprout.c…
 
השנה פרשת מצורע ופרשת תזריע נפרדות. בפרשת תזריע אנחנו למדים איך לזהות את הבעיה של הצערת ובפרשת מצורע איך לפתור את בעית המצורע וכאן נשאלת השאלה: שקוראים שם לדבר אז השם צריך לסמן את הרעיון ופה אנחנו קוראים את הפתרון, לכן חייב להיות משהוא שבעצם המצורע בפתרון כבר יש את משמעות הענין לגימת חסידות עם הרב שרגא זלמנוב פרשת מצורע בראי החסידות לצפות בווידיאו …
 
ההכנות לחג הפסח שיעור שיחה הרבי מליובאוויטש "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות" מיכה ז טו לוח זמני השיעור לפי שניות: 00:00 מילתא דבדיחותא לפסח 00:26 דברי הר"ן רבי נסים בן ר' ראובן גִירוֹנְדִי על ניסים 03:54 מתחילים ללמוד את השיחה 06:18 כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות 8:25 איך יודעים מי הוא נביא אמת? 9:36 הניסים של פסח 12:53 בגאולה החושך יהפוך לאו…
 
שיעור קצר להאזנה סיכום פרשת השבוע עם שליח חב"ד הרב שרגא פייביש זלמנוב, קווינס ניו יורק מה ההבדל בין טמא לטהור? רעיון חסידי על הפרשה ניתן להאזין גם באפליקציות הפודקאסטים חפשו זריקת חסידות בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ היוטיוב https://www.youtube.com/c/tzvika770 אתר הפודקאסטים שלנו RSS "זריקת יהדות וחסידות"…
 
שיעור לקראת חג הפסח לימוד מה החג מספר לנו היום מה זה חירות אישית הקדישו למען עצמכם 5 דקות ללמוד רעיון חסידי ישראל אסולין וצבי וילור צידון בשיעור הכנה לקראת חג הפסח ניתן להאזין ולצפות בשיעורים בכל האפליקציות הללו ספוטיפי https://open.spotify.com/show/41jkfgp2tPbycSkL8JuGdy?si=AuN-DiNNTyO0GuDSgtrh2g אפל פודקאסט https://podcasts.apple.com/us/podcast/%…
 
חסידות לפרשת שמיני - איך פרשת השבוע מדברת אלינו מתי הנפש הבהמית שלנו כשרה? וחוק המחשבה השניה. מבוסס על שיחות הרבי מילובביטש שיעור תורה קצר 10:38 הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד קווינס ניו יורק לגימת חסידות 2 לעילוי נשמת אייל בן יפה לצפייה בוידיאו https://youtu.be/o1e-5fBV-Gw בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ…
 
שיעור הכנה לפורים 2 דקות עם שליח חב"ד קווינס הרב שרגא זלמנוב לצפיה ביוטיוב https://youtu.be/x4ySmqE2FYM בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ היוטיוב https://www.youtube.com/c/tzvika770 אתר הפודקאסטים שלנו RSS "זריקת יהדות וחסידות" https://jewish.buzzsprout.com אפל פודקאסט https://hi.switchy.io/Jewish גוגל פודקאס…
 
חסידות לפרשת ויקרא \ הקורבן הוא הביטול סיפור חסידי על הבעל שם טוב "אִם יִסָּתֵר אִישׁ בַּמִּסְתָּרִים וַאֲנִי לֹא אֶרְאֶנּוּ" ירמיהו כג כד שיעור קצר 6:31 הרב שרגא פייביש זלמנוב שליח חב"ד קווינס ניו יורק לגימת חסידות 3 בפודקאסטים https://jewish.buzzsprout.com/749555/10203323-3 השיעור ביוטיוב https://youtu.be/GlVuwnrgLlE עוד על פרשת ויקרא https://heb…
 
פקודי הפרשה האחרונה המסכמת של ספר שמות, חזק חזק ונתחזק בעזרת השם יתברך ספר שמות מחולק ל 2 חלקים החלק הראשון של הספר מספר את הסיפור התגבשותינו כעם היהודי. וחמש הפרשות האחרונות בתורה עוסקות בבנית המשכן בפרשת השבוע פקודי כתוב: “אלה פקודי המשכן, משכן העדת אשר פקד על פי משה, עבדת הלוים ביד איתמר בן אהרן הכהן”. פעמים משכן רצוף מדוע? בפרשת פקודי מדובר על …
 
חסידות לפרשת ויקהל - איך מתחילים לבנות את המשכן בתוכנו דרך השבת והעבודה סיפור חסידי לפרשת השבוע בקרו את זריקת חסידות בערוצים השונים לומדים יהדות וחסידות ברשת הרשמו לערוץ היוטיוב https://www.youtube.com/c/tzvika770 אתר הפודקאסטים שלנו RSS "זריקת יהדות וחסידות" https://jewish.buzzsprout.com אפל פודקאסט https://hi.switchy.io/Jewish גוגל פודקאסט https:…
 
שיעור "כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה' .. זה יתנו .. מחצית השקל". מה זה כי תשא? יסביר הרב דרך סיפור יפה של הבעל שם טוב. שיעור מרתק על פרשת כי תשא עם הרב שרגא זלמנוב לגימת חסידות לשיעור הוידיאו https://youtu.be/31mFVrcFNQI המשמעות הפשוטה של הפסוק היא, כאשר תרצה לדעת מה מנין הנפשות שיש בעם ישראל, "כי תשא את ראש בני ישראל", א…
 
שיעור חסידות קצר 3:58 הרב שרגא זלמנוב חב"ד קווינס על פרשת תצווה...משה הוא נר תמיד אהרון מסמל את עבודת הקורבנות שלנו של הנברא מדוע ? 7 מידות כנגד שבע קני המנורה מסרון השבוע – פרשת תצוה והיהלום זה אני 💎 פנינה נכנסה לחנות התכשיטים ובחנה טבעת משובצת באבן בצבע טורקיז. "האבן מדהימה", אמרה למוכרת, "אבל זה לא אני"… 💎 כן, אשה רוצה למצוא את הסגנון האישי שלה …
 
החלק הנלמד בספר התניא פרק ט וּכְמוֹ שֶׁכָּתַב בְּעֵץ חַיִּים שַׁעַר נ' פֶּרֶק ג' בְּשֵׁם הַזֹּהַר, שֶׁהָרַע נֶהְפָּךְ לִהְיוֹת טוֹב גָּמוּר כְּמוֹ יֵצֶר טוֹב מַמָּשׁ בְּהָסִיר הַבְּגָדִים הַצּוֹאִים מִמֶּנּוּ, שֶׁהֵם תַּעֲנוּגֵי עוֹלָם הַזֶּה שֶׁהוּא מְלֻבָּשׁ בָּהֶם. וְכֵן שְׁאָר כָּל הַמִּדּוֹת שֶׁבַּלֵּב, שֶׁהֵן עַנְפֵי הַיִּרְאָה וְהָאַהֲבָה, י…
 
בשיעור נלמד: 1. איך עובד שדה הקרב בין יצר הטוב והרע 2. מה הרצון של הנפש האלוקית 3. תוכו רצוף אהבה שיעור תניא תוכן עניינים: לפי זמן 00:00 עובדה על התניא 01:40 המלחמה יצר הטוב והרע 05:23 הנפש האלוקית רוצה להיות מרכבה 08:30 הסבר חכמה בינה דעת חב"ד 13:00 תוכו רצוף אהבה 16:40 יסוד המים בנפש 19:30 בכל לבבך בשני יצרך #תניא_גדולה_בקטנה #שיעור_תניא #תניא שי…
 
בשיעור נלמד: היכן שדה הקרב שבנפש שלנו שיעור תניא תוכן עניינים: לפי זמן 00:00 עובדה על התניא 02:10 בעיצומה של המלחמה הפנימית 07:00 החכם עיניו בראשו 11:10 נלחמים על העיר 17:20 הנפש החיונית 19:07 סיפור חסידי #תניא_גדולה_בקטנה #שיעור_תניא #תניא שיעור תניא יומי להאזנה ולצפיה ט טבת שנה פשוטה תניא יומי י טבת שנה פשוטה תניא יומי יב טבת תניא יומי שנה מעוברת…
 
יוסף סגל וצבי וילור צידון לומדים לומדים בחברותא שיחה בנושא שבת של הרבי מליובאוויטש. בשיעור ננשא לבאר את המהות הפנימית של השבת: 1. מה היא מנוחה בשבת? 2. ממה בדיוק אנחנו נחים בשבת? 3. טיפ לרוגע ושלווה בחיים מהרבי . 4. המפגש של הרבי מליובאוויטש ומנחם ובגין תוכן עניינים של הלימוד לפי זמן 00:00 מילתא דבדיחותא 00:37 על מה הולכים ללמוד 02:25 מה בעצם עניננ…
 
בשיעור נלמד: 1. המלחמה של הנפש הבהמית והאלוקית 2. איפה הנפש האלוקית והבהמית גרות בגוף? 3. איך להיות בן מלך. שיעור תניא תוכן עניינים: לפי זמן 00:00 מילתא דבדיחותא 00:30 המלחמה הפנימית בנפש האדם 04:44 יצר טוב ויצר הרע 07:20 מקום משכן הנפש הבהמית 14:45 מקום משכן הנפש האלוקית 18:00 ההבדל בן בן מלך ללמך 20:38 סיפור חסידי על רבי יקותיאל ובעל התניא #תניא_…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login