Hatanaimvemishnatam ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
• מי היו שתי נשותיו של רבי עקיבא? • מה אירע בליל חתונת בנו? • מי זה בנו רבי יהושע? • מי היה חתנו התנא רבי יהושע בן קפוסאי? • מי הם שני בניו ושתי בנותיו? פרק מחקרי מרתק כולל בירור זיהוי בני משפחת רבי עקיבאעל ידי hatanaimvemishnatam
 
פרק מיוחד ומרתק. עם הסתכלות פנימית על ההליכה בגלות.• למה רבי עקיבא צוחק שוב ושוב?• מה הויכוח עם החכמים?• מה סוד הליכתם לרומי?• מה מטרת ביקורם בבית המקדש החרב?על ידי hatanaimvemishnatam
 
אליעזר ורבי יהושע. •מתי נברא העולם?•מה קדם למה. תשרי או ניסן?•למה חג הפסח בניסן?• מה הם שיטות מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע?על ידי hatanaimvemishnatam
 
פרק מיוחד ובו ביאור ח"י מחלוקות של רבי עקיבא. את הפרק הנוכחי (שהוא בעצם הראשון בסדרה..) כתבתי בשנת תשס"ט לקובץ דבר בקדשו - הערות התמימים ואנ"ש של ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש בכפר חב"ד שיצא לאור לרגל יום הולדת הרבי, י"א ניסן תשס"ט. ובהשגחה פרטית, אוחזים בהכנת הסידרה שלנו, ביום זה במשנת רבי עקיבא, על פי מקורות חז"ל וביאורי הרבי.…
 
•מדוע רבי עקיבא שתק 13 שנה.• כיצד הייתה שיטת לימודו.•מי היו רבותיו.• מדוע נענש על התעסקות במת מצוה.•מתי היה פעם ראשונה שאמר הלכה.• ומה ההוראה לליל הסדר?על ידי hatanaimvemishnatam
 
• התנא שחי יותר מ400 שנה. •הכיר את עזרא הסופר וחגי הנביא ולאידך את רבי עקיבא ורבי יהושע. •מדוע הלכו לפוגשו חכמי הדור? • מה זה צרת הבת? •מי הוא בכור שוטה?על ידי hatanaimvemishnatam
 
• יחוסו.• הדימיון לעזרא. • התמנותו המפתיעה לנשיא.• נס הזקן.• גלגולו של שמואל הנביא.• המספר שבעים שנה. ובהשגחה פרטית ובלי תכנון מוקדם, פרק השבעים מדבר על מעלת המספר שבעים.על ידי hatanaimvemishnatam
 
ב"ה פרק סח. רבן גמליאל וקיסר רומא. בפרק הקודם למדנו על נסיעות רבן גמליאל לרומא, בפרק הנוכחי נלמד על קשריו עם קיסר רומא, השאלות והתשובות שהיו ביניהם. וכן עם נכבדי רומי, עם פילוסופים מאותה תקופה ועוד. במסכת סנהדרין דף לט מצינו סדרת שאלות ששאל אותו קיסר רומי: א"ל הקיסר לרבן גמליאל אלוקיכם גנב הוא? דכתיב (בראשית ב, כא) ויפל ה' אלהים תרדמה על האדם ויישן…
 
ב"ה פרק ס"ז. רבן גמליאל וחבריו בפרקים הקודמים למדנו על רבן גמליאל, תולדות חייו ונשיאותו בסנהדרין. בפרק הנוכחי נתמקד על רבן גמליאל וחבריו, בעיקר בהקשר נסיעות שערכו לגולה. ובפרק הבא על קשריו עם קיסר רומא, והשאלות שקיבל מגדולי רומי. נסיעותיו לגולה רבן גמליאל היה נשיא ישראל בתקופה שבין שתי החורבנות, בין חורבן בית המקדש השני שאירע על ידי טיטוס לבין חורב…
 
ב"ה פרק סו. רבן גמליאל בסנהדרין בפרק הזה נתמקד בעזרת ה' ברבן גמליאל ופעילותו בסנהדרין. בתקופת רבן גמליאל הסנהדרין והישיבה היו ביבנה, רבן גמליאל היה ראש הסנהדרין וראש הישיבה. בישיבה היה את גיסו, רבי אליעזר שהיה מתלמידי בית שמאי (כפי שלמדנו בפרקיו) ורבי יהושע שהיה מתלמידי בית הלל. לישיבה היו קוראים "כרם ביבנה", כי היו יושבים שם שורות שורות כמו כרם. ר…
 
ב"ה פרק ס"ה רבן גמליאל מיבנה הפרקים הבאים הם על רבן גמליאל מיבנה, נשיא ישראל בדור שלאחר החורבן. את הפרקים נחלק. בפרק הנוכחי על הנהגותיו ומשפחתו. ובפרקים הבאים על רבן גמליאל כנשיא הסנהדרין ועם חבריו. רבן גמליאל נולד לאביו רבן שמעון בן גמליאל הזקן בירושלים שלפני החורבן, הוא הספיק להיות בבית המקדש השני, וללמוד תורה מפי אביו רבן שמעון בן גמליאל. כפי שנ…
 
ב"ה פרק סד. אבא שאול - כוח הזכרון. אחד מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי, שאף הוא האריך ימים לדור תלמידי רבי עקיבא, היה אבא שאול. היה מיוחד בכח זכרונו, ולכן העיד על כמה דברים שהיו בבית המקדש. אף מצינו כמה דינים ממנו בהלכות בית המקדש. מדי בוקר אנו אומרים לפני התפילה "אביי היה מסדר סדר המערכה.. ואליבא ( ולפי שיטת) דאבא שאול", שזה סדר המערכה לפי שיטת אבא שאול…
 
ב"ה פרק סג. משנת ראב"י קב ונקי בפרק הקודם למדנו על תולדות חייו של רבי אליעזר בן יעקב, בפרק הנוכחי נלמד בעזרת ה' על משנתו, שהיא קב ונקי. הגמרא מביאה, כאמור, משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי, ומפרש רש"י שהכוונה היא שהלכה כמותו בכל מקום, ונחלקו הראשונים האם הכוונה היא רק במשניות או גם בברייתות, לשיטת התוס' ורש"י הכוונה היא שגם בברייתות. הרא"ש במסכת עיר…
 
ב"ה פרק סב רבי אליעזר בן יעקב. אחד התנאים בדור החורבן, שזכה לראות את בית המקדש ולהאריך ימים, הוא רבי אליעזר בן יעקב. את פרקו נחלק לשניים, בפרק הזה על תולדות חייו ובפרק הבא על משנתו. הגמרא במסכת יבמות דף מ"ט ע"ב מספרת: שמעון בן עזאי אומר מצאתי מגילת יוחסין בירושלים וכתוב בה משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי. ומפרש רש"י: משנת רבי אליעזר ב"י קב ונקי - ק…
 
ב"ה פרק ס"א שמואל הקטן שמואל הקטן היה אחד מהתנאים בדור החורבן ביבנה. הוא היה עניו ולכן נקרא שמואל הקטן או בגלל שהיה קטן במעט משמואל הרמתי (ירושלמי סוטה מה). הגמרא במסכת סנהדרין דף יא מספרת על ענוותנותו: אין מעברין את השנה אלא במזומנין לה. מעשה ברבן גמליאל שאמר השכימו לי שבעה לעלייה, (לשיטתו צריכים שבעה דיינים בכדי לעבר את השנה), השכים ומצא שמונה, א…
 
ב"ה פרק ס. תרגום השבעים פרק השלמה לתחילת תקופת התנאים הקדמונים, בימי התנא אנטגינוס איש סוכו, בית המקדש השני. ביום ח' בטבת, תשעים וחמש שנה לפני נס חנוכה, קרה מקרה שנחשב כיום שנעשה בו העגל, והוא תרגום התורה ליונית על ידי שבעים הזקנים. לאחר מות אלכסנדר מוקדון ממלכת יון הגדולה התחלקה לשלוש ממלכות, האחת מהם במצרים על ידי המלך תלמי. מצרים הייתה ממלכה יונ…
 
ב"ה פרק נט. רבי טרפון גל של אגוזים לאחר שבפרק הקודם למדנו על תולדות חייו של רבי טרפון, בפרק הזה נלמד על משנתו ותורתו של רבי טרפון. גל של אגוזים על גדלותו בתורה של רבי טרפון מספרת הגמרא במסכת גיטין דף סז: איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים. . רבי טרפון גל של אגוזים. ובאבות דרבי נתן פרק יח מסופר: ולנגדן היה ר' יהודה הנשיא מונה שבחן של חכמים, לרבי ט…
 
ב"ה פרק נח. רבי טרפון אביהן של כל ישראל. אחד מהתנאים בדור תלמידי רבן יוחנן בן זכאי היה רבי טרפון. הוא היה כהן וזכה להיות בבית המקדש בבניינו, לאחר החורבן נמנה בין החכמים בבית המדרש ביבנה ובלוד עד שמכונה בתלמוד ירושלמי בכינוי: "אביהן של כל ישראל", ובתלמוד בבלי בכינוי "גל של אגוזים". הפרקים על רבי טרפון נחלק כאן לשניים. הראשון "אביהן של כל ישראל", על …
 
ב"ה פרק נז. רבי אלעזר בן ערך התלמיד החמישי מחמשת תלמידי רבן יוחנן בן זכאי המובהקים הינו רבי אלעזר בן ערך. סיפורו מרתק ונרמז במשנתו, וכפי שנראה לקמן. שבחיו מפי רבו המשנה בפרקי אבות פרק ב מספרת על חמשת תלמידי רבן יוחנן ושבחם: חמשה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הן, רבי אליעזר בן הורקנוס, ורבי יהושע בן חנניה, ורבי יוסי הכהן, ורבי שמעון בן נתנ…
 
ב"ה פרק נ''ו. רבי שמעון בן נתנאל, תורתו אומנתו וירא חטא כבפרק הקודם, אף על נשוא פרקנו, רבי שמעון בן נתנאל לא ידוע הרבה, המעט שידוע עליו, נלמד בעזרת ה' בפרק הבא שלפנינו. יש לציין שסתם רבי שמעון במשנה זה, רבי שמעון בר יוחאי, אך כפי שנלמד בהמשך, רבי שמעון בן נתנאל היה בדוגמת רבי שמעון בר יוחאי, גם היה תורתו אומנתו וגם היה מבעלי קבלה. תלמיד רבן יוחנן ב…
 
ב"ה פרק נה. רבי יוסי הכהן החסיד התלמיד השלישי מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי, שרבו העיד עליו שהוא חסיד, הוא רבי יוסי הכהן. לא הרבה ידוע עליו, וגם כמעט אין דברים שנאמרו בשמו, אך בפרק הבא מלוקט כל המובא עליו בחז"ל ויחד ניתן לראות תמונה מסויימת עליו. יש לציין שסתם רבי יוסי שמוזכר במשניות ובגמרות ללא תואר נוסף אין הכוונה לרבי יוסי הכהן אלא לרבי יוסי בן חלפת…
 
ב"ה פרק נ"ד רבי יהושע חכמתו והסתלקותו בפרקים הקודמים למדנו רבות על רבי יהושע, כיצד ניצח בויכוחים את הקיסר, גדולי רומי, חכמי אתונה, אנשי אלכסנדריה. וכעת נלמד על חכמתו כלפי פנים. בתוך עם ישראל, עם תלמידיו ובכלל. ראשית בעדות שהוא העיד על עצמו, שמימיו לא נצחו אותו בויכוחים מלבד אנשים מפתיעים, כמסופר בגמרא במסכת עירובין דף נג: אָמַר רַ' יְהוֹשֻׁעַ בֶּן …
 
ב"ה פרק נ"ג, רבי יהושע ואנשי אלכסנדריה לאחר שבפרק נ' נ"א למדנו על מפגשו של רבי יהושע עם חכמי אתונה, בפרק הזה נלמד על מפגש מיוחד נוסף מעניין שהיה לרבי יהושע, הפעם עם חכמי הקהילה היהודית באלכסנדריה שבמצרים. במרכז שנות בית המקדש, השני מצרים הייתה ממלכה יוונית תלמית, בתחילה כבש אלכסנדר מוקדון את מצרים והפך אותה לחלק מיוון הגדולה. אך לאחר מותו יוון התחל…
 
ב"ה פרק נ"ב ניסיון בניית בית המקדש השלישי בימי רבי יהושע סיפור היסטורי מעניין היה בימי רבי יהושע בן חנניה, המתקשר לשלטון אדריינוס קיסר, והוא ניסיון בניית בית המקדש מחדש, כחמישים שנה לאחר החורבן. אדריינוס קיסר רומי הוא היחידי בין הקיסרים שחז''ל הוסיפו לשמו את הכינוי "שחיק טמיא", ישחקו עצמותיו, וזה מכיון שבזמן מרד בר כוכבא הוא הרג ולא חמל על רבבות ומ…
 
ב"ה פרק נ"א המפגש המיוחד בפרק הקודם למדנו על סיפור המפגש המיוחד של רבי יהושע עם חכמי אתונה. בפשט זה היה מפגש של התנצחויות שהסתיים בנצחונו של רבי יהושע, אך ברור לכולם שזה לא רק זה. יש כאן סודות גדולים שעומדים מאחרי מפגש זה שמעמידים את הכל באור אחר לגמרי. הספרי אומר "רצונך שתכיר מי שאמר והיה העולם, למוד אגדה", בתניא מובא שיש ללמוד את חלק האגדה שבתורה…
 
ב"ה פרק חמישים. רבי יהושע וחכמי אתונה בפרק הקודם למדנו על קשריו המיוחדים של רבי יהושע עם קיסר רומי, קשר זה הביא לסיפור מיוחד עם זקני וחכמי אתונה. ראשית כל, בבראשית רבה וכן בילקוט שמעוני תורה ל מסופר על חכמתו של רבי יהושע, כיצד נטל את חכמתו בענייני העולם מן התורה: פילוסוף אחד בקש לידע נחש לכמה מוליד. כיון שראה אותן עסוקים זה עם זה, נטלן ונתנן בחבית …
 
ב"ה פרק מח רבי יהושע ורבן גמליאל נשיא ישראל לאחר רבן יוחנן בן זכאי היה רבן גמליאל, הוא היה בנו של רבן שמעון בן גמליאל הראשון שנהרג על ידי הרומאים בתקופת החורבן והוא הנהיג את העם מהעיר יבנה. את רבי יהושע הוא כינה רבי בחכמה (מקור בהמשך) וזה מראה על הערכתו הגדולה של רבן גמליאל לרבי יהושע וחכמתו. וכפי שמצינו גם בגמרא מסכת הוריות דף י: רבן גמליאל ורבי י…
 
ב"ה פרק מז. רבי יהושע בן חנניה, חבר הסנהדרין לאחר פטירתו של רבן יוחנן בן זכאי חזרו כל החכמים ליבנה, שם היה מושב הסנהדרין, ושם היה מושב הישיבה המרכזית. את הסנהדרין והישיבה הנהיג רבן גמליאל, בנו של רבן שמעון שנהרג על ידי הרומאים. רבי יהושע שימש כאב בית דין בבית דינו של רבן גמליאל שביבנה, ובמקביל הייתה לו (כמו לשאר חבריו) ישיבה משלו בעיר פקיעין שביהוד…
 
ב"ה פרק מ"ו רבי יהושע בן חנניה, אשרי יולדתו הפרקים הבאים יהיו על גדול התנאים בדורו, רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע זכה לשמש עוד כלוי בבית המקדש השני, חי בתקופת החורבן וזכה להיות ממנהיגי ישראל לאחר החורבן ועד לתקופת אדריינוס וגזירותיו. הוא היה ידוע בחוכמתו הרבה, ובהיותו מייצג את עם ישראל בפני השלטון הרומאי בוויכוחים ובשתדלנות. משנתו ותורתו בכל הש"ס ו…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2021 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login