Ethnic ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
 
===="Kalmomin Rai", "Bishara", "Waƙoƙin Bishara" - Harsunan da ake Magana a Nigeria Inda Kiristoci 'yan tsiraru ne (Lamba167 zuwa Na 199) // "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - in Nigeria, These People Have Ethnic or Islam as their Major Religion(No.167 - No.199)====
 
======"Kalmomin Rai","Bishara","Waƙoƙin Bishara"-Harsunan da ake Magana a Nigeria Inda Kiristoci 'yan tsiraru ne (Lamba 200-223) // "Words of Life","Good News","Gospel Songs"-in Nigeria, These People Have Ethnic or Islam as their Major Religion(No.200-223)======
 
====="Kalmomin Rai", "Bishara", "Waƙoƙin Bishara" - Harsunan da ake Magana a Nigeria Inda Kiristoci 'yan tsiraru ne (Lamba 62 zuwa Na 99) / "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - in Nigeria, These People Has Ethnic or Islam as their Major Religion(No.62 to No.99)=====
 
====="Kalmomin Rai", "Bishara", "Waƙoƙin Bishara" - Harsunan da ake Magana a Nigeria Inda Kiristoci 'yan tsiraru ne (Lamba 100 zuwa Na 131) / "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - in Nigeria, These People Has Ethnic or Islam as their Major Religion(No.100 to No.131)=====
 
====="Kalmomin Rai", "Bishara", "Waƙoƙin Bishara" - Harsunan da ake Magana a Nigeria Inda Kiristoci 'yan tsiraru ne (Lamba 132 zuwa Na 166) / "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - in Nigeria, These People Has Ethnic or Islam as their Major Religion(No.132 to No.166)=====
 
We discuss topics around ethnicities, ethnic conflicts, & minority politics around the world. Ethnic policy is an entity concerned with identity and ethnic related studies. Also, did you know that two-thirds of all armed conflicts include an ethnic component? Language laws where you come from are either designed to protect and/or promote an ethnic group? 82% of all independent states comprise two or more ethnic groups? Ethnic groups have the highest influence on independence referendums? Tun ...
 
====="Kalmomin Rai", "Bishara", "Waƙoƙin Bishara" - Harsunan da ake Magana a Nigeria Inda Kiristoci 'yan tsiraru ne (Lamba 1 zuwa Na 30) / "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - in Nigeria, These People Has Ethnic or Islam as their Major Religion(No.1 to No.30)=====
 
======"Kalmomin Rayuwa", "Bishara", "Waƙoƙin Linjila" - A Najeriya, Waɗannan Mutanen sun gaskata da Kabilanci ko Musulunci Addinin (Lamba 31 zuwa 61) / "Words of Life", "Good News", "Gospel Songs" - In Nigeria, These People Believe in Ethnic or Islam Religion (No.31-No.61) ======
 
Portal to my podcast, websites, blog, and publications, providing an entryway into social and cultural life anong Greeks, Romans, Judeans, Christians, and others in ancient Mediterranean. Ethnicity, Diaspora, and relations among ethnic and minority groups is a focus..
 
Portal to my podcast, websites, blog, and publications, providing an entryway into social and cultural life anong Greeks, Romans, Judeans, Christians, and others in ancient Mediterranean. Ethnicity, Diaspora, and relations among ethnic and minority groups is a focus.
 
G
GEM (Gender and Ethnics in Medicine) Discussions

1
GEM (Gender and Ethnics in Medicine) Discussions

Drexel University College of Medicine's Institute for Women Health and Leaderschip

Unsubscribe
Unsubscribe
חודשי
 
This is a project by the Drexel University College of Medicine's Institute for Women Health and Leadership. This site's only purpose is to create the RSS-feed for iTunes. The GEM's website is available at http://webcampus.drexelmed.edu/gem/
 
"Firman Hidup" dan "Kabar Baik" dan "Lagu Injil" - Di Indonesia Bahasa, Dialek dan Bahasa Ethnis. / "Words of Life", "Good News" and "Gospel Songs" - In Indonesia Language, Dialects and Ethnic Languages.
 
Yavuz Öfkeli a.k.a Ethnic Fashion and Groove Session Dj Producer and remixer collaborates with many Major Labels; Starlight Records, DanceMania Records, Angry Records, Eivisia Records, Deep House Amigo Records, Domestic Vision, Chilling Grooves Records, Workout Music, Emre Gravson Music, Yeni Dünya Music, Net’s Work S.r.l Songs Italy Dj Yavuz Öfkeli’s last official remix for “Cada Vez” has been selected by 25 different compilations and been released by Dance Mania Records. His Unique sound o ...
 
Loading …
show series
 
[200]. Tal People - "Invitation to Know Jesus Personally(English)".3gp
 
Here is Show #64 - MY COLLEGE STUDENTS DID A FANTASTIC JOB IN COMING TOGETHER. In this show, I highlight the outstanding and fantastic job that my college students in my Race and Ethnic Relations class at ECU did this past spring semester! I was pleasantly pleased in their interactions, discussions, photos, and frank comments on a number of cultura…
 
Hausa Language - "The Two Roads(English)".mp3
 
="Kalmomin Rai","Bishara","Waƙoƙin Bishara"-Harsunan da ake Magana a Nigeria Inda Kiristoci 'yan tsiraru ne (Lamba132-166) // "Words of Life","Good News","Gospel Songs"-in Nigeria, These People Have Ethnic or Islam as their Major Religion(No.132-166)=
 
Tal Language - "A New Nature(English)".mp3
 
Tal Language - "Words of Life(English)".3gp
 
[201]. Tala Language - "Christ Our Victory(English)".mp3
 
Tala Language - "Words of Life(English)".3gp
 
[202]. Tembis(Rom) Language - "Untitled(English)".mp3
 
Tembis(Rom) - "Forgive My Brother and Gospel Songs(English)".3gp
 
[203]. Tapshin, Tapshinawa(Kusur-Myet) - "The Prodigal Son(English)".mp
 
Tapshin, Tapshinawa(Kusur-Myet) - "Words of Life(Eglish)".3gp
 
[204]. Teme(Tema) Language - "Words of Life(Ehglish)".3gp
 
[205]. Tiba(Gaa) Language - "Untitled(English)".mp3
 
Tiba(Gaa) Language -"The Good Road(English)".3gp
 
[206]. Tigon Mbembe People - "Invitation to Know Jesus Personally(English)".3gp // 1KƆRƐ̀ 15Yeso ngàninju éfi yi1Ngè mbrɔŋɛ huŋ, zhyɛnyɔ̀ ŋɛ á fenyite é Yeso hɛ, ma Ŋ sebɛŋa nɛ ke Chwɛzri Asɔsɔ Ŋ̀ yá kúŋa nɛ huŋ. Nɛ yá fenyi ge, ngè nɛ ndatejɛkɛte é fenyi alɔhuŋ. 2Ngè è ma chwɛzri asɔsɔ alɔhuŋ, Ŋ yá kúŋa nɛ huŋ, e ke pofye nɛ be nɛ le…
 
Mbembe Tigon Nzare - "Good News(English)".3gp // JƆ̂ 1Vomwɛ chyα kɔ yi ngru be nyi yi1Bɛ Mbɔchù lɛ̀ mbya myaŋɛ huŋ, ngru bo yi bé lɛ, Vomwɛ chyα huŋ yá mayogbα. Vomwɛ chyα alɔhuŋ yá ma bombò Mbɔchù. Vomwɛ chyα alɔhuŋ yá ma Mbɔchù. 2È yá ma abre yi bombò Mbɔchù bɛ Mbɔchù lɛ̀ mbya myaŋɛ huŋ. 3Mbɔchù yá kàju é gè è mbya bye mbri. Bu…
 
Mbembe Tigon Nzare - "Words of Life(English)".3gp // 1KƆRƐ̀ 13Enɛte kàpɛ yi bye mbri1Be Ŋ̀ lè yi ya eké chyα émyaŋɛ wo mami chyα nchèndé Mbɔchù yi ya hɛ bɛ, Ŋ yi nɛtê wo wa mu, á màŋa lɛ Ŋ̀ ma be kwα ngɔ́ngɔ́ wo byeje wa yi gba hɛ. 2Be Ŋ̀ lè ma wo ekɔŋa ke yi yapwὰ chyα, wo ke ma wo àyibye mbri, ngè Ŋ̀ pɔcha bye mbri á wunatemɔ hɛ, b…
 
Mbembe Cameroun - "The Two Roads(English)".mp3
 
Mbembe Cameroun - "Becoming a Friend of God(English)".3gp
 
Mbembe Cameroun - "Good News(English)".3gp
 
[207]. Tsagu(Ciwogai) Language - "The Way to Heaven(English)".3gp
 
Tsagu(Ciwogai) Language - "Words of Life(English)".3gp
 
[208]. Tawallammat Tamajaq People.3gp - "Invitation to Know Jesus Personally(English)".3gp // Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 15 1 Imǝdrayan-in, ǝmǝrǝdda a kawan-d-assaktaɣ Ǝlinjil was dawan-ǝgeɣ isalan-net, tǝzzǝgzanam sǝr-ǝs, tǝlkamam-as s ǝlluɣ; 2 Ǝlinjil di da a kawan-igan daɣ tarrayt n ǝlɣillas, kud tǝttâfam-tu s ǝlluɣ s ǝmmǝk was …
 
Tamashek Tamajaq Tawallammat - "God Made Us All(English)".mp3 // Ǝlinjil wa n Yaxya1 1 Ǝstizarat as d-ixlak Mǝššina ǝddǝnet da Awal ill-ay. Awal illa ɣur Mǝššina, amaran Awal wa imos Mǝššina. 2 Awal ǝstizarat illa ɣur Mǝššina. 3 Ixlak-du sǝr-ǝs Mǝššina arat kul; wǝr t-illa arat daɣ ǝddǝnet wa sǝr-ǝs du-wǝr-nǝxlek fǝlas Awal wa ǝnta a ihakkin tǝmǝdd…
 
Tamajaq, Tawallammat(تَمَاجِقْ) - "Good News(English)".3gp
 
Tamajaq, Tawallammat(تَمَاجِقْ) - "Words of Life(English)".3gp // Širawt ta tazzarat iktab Bulǝs i Kǝl-Korent 13 1 Kud ǝššewalaɣ awalan n aytedan harkid win angalosan da, as di-wǝr-tǝha tara, wǝr izlay awal-in d ǝmǝsli n anayna madeɣ ǝmǝsli n ǝɣlal ǝn tǝzoli itatawatan. 2 Kud ǝgrâwa tǝhǝkkut n amel ǝn salan a d-izizabbat Mǝššina, wala ǝgrâwa ǝssira…
 
[209]. Tedaga(Tubu, Teda,Toubbou) - "Noah(English)".mp3
 
Tedaga(Tubu, Teda, Toubbou) - "Words of Life(English)".3gp
 
[210]. Harshe Atoro(Turkwam) - "Untitled(English)".mp3
 
Atoro(Turkwam) Language - "Don't Be Afraid(English)".3gp
 
[211]. Ukaan Language - "The New Man(English)".mp3
 
Ukaan Language - "Words of Life(English)".3gp
 
[212]. Uneme Language - "The True Light(English)".mp3
 
Uneme Language - "Words of Life(English)".3gp
 
[213]. Ungwai(Ca̱hungwa̱rya̱) People - "Words of Life(English)".3gp
 
Ungwai(Ca̱hungwa̱rya̱) - "Untitled(Hausa)".mp3
 
Ungwai(Ca̱hungwa̱rya̱) - "Becoming a Friend of God and Gospel Songs(English)".3gp
 
[214]. Ura(Fungwa) Language - "The Two Roads(English)".mp3
 
Ura(Fungwa) Language - "Good News(English)".3gp
 
[215]. Vemgo-Mabas, Visik - "Who Is He(English)".mp3
 
Vemgo-Mabas, Visik - "Words of Life(English)".3gp
 
[216]. Verre (Mom Jango) People - "Invitation to Know Jesus Personally(English)".3gp
 
[217]. Wagga(Waja) Gospel Song By: Samson David.3gp
 
Verre Language - "The True Light(English)".mp
 
Verre Language - "Words of Life(English)".3gp
 
Wagga(Waja) Language - "Noah(English)".mp3
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login