Daf ציבורי
[search 0]
עוד

Download the App!

show episodes
Loading …
show series
 
הלימוד השבוע מוקדש ע"י נעמי ואדם פרזיגר לע"נ אביה של נעמי, חיים זאב בן פסל ויואל גרינבלט בציון 10 שנים לפטירתו. יהי זכרו ברוך. הלימוד השבוע מוקדש ע"י רומי וג'וש ססמן לכבוד גיוסו של בנם לצה"ל השבוע. הדף היום מוקדש ע"י דיאנה בלום לע"נ סבתה, איטה רוסה סונבנד מרמורק. הדף היום מוקדש ע"י דבי אנגלן-איגלס לכבוד ברית המילה של נכדה הראשון. "מאחלים שיזכה לחיי…
 
המשנה פוסקת שאפשר לבקר חולה אם מוזר הנאה ממנו, כל עוד המבקר עומד ולא יושב. הגמרא מנסה להבין מי מוזר ממי ולמה יש להבחין בין ישיבה/עמידה? מובאות שלושה פירושים שונים - כל אחד מסביר את סיבת הפיצול באופן שונה (שניים סבורים שהמקרה מתייחס לכך שהחולה מודר הנאה מהמבקר ואחד מסביר את המקרה ההפוך). הגמרא מעלה קושי מברייתא על פירושו של שמואל, אך הוא נפתר. מהו ה…
 
הדף היום מוקדש ע"י רחל חייפץ לע"נ אביה, שרגא פייבל בן אברהם בן ציון, ולע"נ סבה וסבתה הרב משה וציפורה משבאום. אם משה לא קיבל שכר מללמד תורה, מה היה מקור עושרו? רבי יוסי ב"ר חנינא אמר שהתורה ניתנה למשה עבורו ועבור משפחתו, אך משה החליט לתת אותה לעם ישראל. רב חסדא מעלה מספר קושיות מפסוקים נגד תיאוריה זו עד שהיא מתפרשת מחדש. מה היו תכונותיו של משה שחייב…
 
דף נלווה נדרים לז הדף היום מוקדש ע"י קבוצת הזום באנגלית לכבוד גיוסה של שירה פרבר לצה"ל ובהודיה להורייך אשר גידלו אותך לערכים. שירה, אנו מאחלים לך שנים של שירות משמעותי. הדף היום מוקדש למימי ורפי שחט לכבוד הולדת בנם אתמול בלילה! מזל טוב! מדוע הבדילה המשנה ואמרה שאפשר ללמד מדרש, הלכה ואגדה ממי שמודר הנאה ממנו, אבל לא תורה? שמואל מקים את המשנה במקרה ש…
 
הדף היום מוקדש לבתי שירה על גיוסה היום לצה"ל. מאחלת לך הצלחה רבה ושירות משמעותי! שתי קושיות מועלות כנגד ההנחה הקודמת של הגמרא כי הכהן כשעוסק בהקרבת הזולת פועל כשליח שלהם. שאלה אחת היא ממשנתנו והשנייה ממקור אחר המתייחס להלכות פיגול. שתי הקושיות נפתרות. רבי יוחנן קבע קודם לכן שכל הקרבנות צריכים להיעשות מתוך דעתו של בעל הקרבן, אלא אם כן זה מתוך הקבנות…
 
הדף היום מוקדש ע"י טובה ודויד קסטנבאום לכבוד החתונה של בנם גלעד לנועה גולדריץ' היום. הדף היום מוקדש ע"י אמה רינברג לע"נ הלן טיילר ולכבוד חברתה טובה קסטנבאום על נישאוי בנה. אם אחד אומר "ככרי עליך", ואחר כך נתן לו במתנה, קבע רבא שזה עדיין אסור להם. הגמרא מביאה ברייתא להעלות קושי נגד רבא כי כתוב בברייתא שאם ניתנה להם במתנה מותר. אולם הם פותרים את הקוש…
 
דף נלווה נדרים לד יש שתי גירסאות שונות במחלוקת בין ר' אמי ור' אסי בהבנת משנתינו. לפי גירסה הראשוונה יש מחלוקת אם המשנה מתייחסת רק למקרה שנכסי המחזיר אסורים על בעל האבידה או גם במקרה הפוך. לפי הגירסה השנייה, הדברים הפוכים - לפי דעה אחת, המשנה מתייחסת רק למקרה שנכסי בעל האבידה אסורים על המחזיר או האם זה מתייחס לשני המקרים. בכל גירסה, יש קושי מהמשפט ה…
 
אם מודר מאכל ממישהו, אסור ליהנות ממאכלים או אפילו לשאול כלים המשמשים להכנת אוכל. מדוע זה המצב אם ציין מה שאוכל ממנו ולא הכנת האוכל? עד איזה דרגה - האם אסור לשאול שק להכניס בו אוכל שרוכשים או סוס לרכוב עליו כדי להגיע למקום שיש בו אוכל, תכשיטים לענוד כדי לגרום לאדם להיראות חשוב כדי שיקבל ממנו אוכל, לעבור דרך ביתו כקיצור דרך להגיע למקום שבו יקבל אוכל?…
 
האם משה התרשל כשלא מל את בנו בדרכו חזרה למצרים? את מי ניסה המלאך להרוג - את משה או את בנו? איך ציפורה הבינה שהמלאך בא להמיתו משום שלא מל את בנו? לאחר שציפורה מלה אותו והסכנה שככה, מה עשה משה? הגמרא מביאה אמירות נוספות על חשיבותה של מצוות ברית מילה ומשם עוברת לעוד דברים על אברהם אבינו כגון, מדוע נענש שילדיו יסבלו במצרים בטרם יחזרו לארץ ישראל? מלכי-צ…
 
דף נלווה נדרים לא הלימוד החודש מוקדש ע"י רון ושירה קרבס לע"נ יצחק לייב בן דויד בר הכהן ומלכה, גרשון פיניה בן יצחק לייב הכהן ומנוחה שרה ולכבוד בר המצווה של בנם איתן. הדף היום מוקדש ע"י דבורה ומיכאל דיקסון לכבוד בר המצווה של בנם דן שיתקיים השבת. הדף היום מוקדש ע"י אודרי וג'ייק לבנט לכבוד בר המצווה של דן, בנם של מיכאל ודבורה דיקסון. המשניות הבאות דנות…
 
הדף היום מוקדש לע"נ אריה שצ'ופק שנרצח אתמול בפיגוע ולרפואת כל הפצועים. כמה תלמידי חכמים ניסו להשוות את הבנת בר פדא במשנה למקרה של גבר המקדש אשה בשתי פרוטות באומרו "באחת התקדשי לי היום ובאחת התקדשי לי לאחר שאגרשיך", לומר שהיא מקודשת אוטומטית לאחר הגירושין. אולם רבי ירמיה השיב שהם אינם ברי השוואה שכן משנתנו היא מקרה שהבעלים פדו בעצמם והמקרה עם הקידוש…
 
דף נלווה נדרים כט הדף היום מוקדש ע"י דבי אשהיים וייס ורחל וייס לע"נ שרה יהודית שרף. המשנה הביאה מקרה שבו אחד הקדיש נטיעה עד שיקצץ. ברגע שהוא נקצץ, לא ניתן לפדות. עולא ובר פדא חלוקים לגבי משמעותו של דין זה. לפי בר פדא, ברגע שהם נקצצים, אפשר לפדות אותם ולהשתמש בהם. לדברי עולא, אין צורך לפדותם. איך יכול עולא לטעון שהקדושה נפקעת ללא כל פדיון. רב המנונא…
 
הדף היום מוקדש ע"י טובה ודויד קסטנבאום לע"נ אסתר פייגל בת רפאל זאב וחיה חשא. הדף היום מוקדש ע"י מרטין גיינור לכבוד לע"נ ד"ר ג'רי רבינוביץ. לבית שמאי ובית הלל יש שלוש מחלוקות במשנה – האם אפשר להישבע לרוצחים, גנבים ומוכסים על דבר שהוא שקר כמו שמותר לעשות בלשון נדר? האם אפשר להחליט בעצמו להישבע לרוצח, לגנב או למוכס או שמותר רק אם הם מציעים שידור? אם ה…
 
דף נלווה נדרים כז קושי אחרון מועלה כנגד הסברו של רבא למחלוקת בין בית הלל לבית שמאי על המקרה שבו מבטלים חלק מנדר. גם הקושי הזה נפתר. מובאת ברייתא שמתבארת גם לפי רבה וגם לפי רבא. המשנה מתארת ​​מהו נדר אונסים, נדר שלא ניתן לקיים בגלל נסיבות שאינן בשליטתו. היה מקרה על איש שהיה מעורב בסכסוך עם מישהו וכשהלך לחפש ראיות נוספות לטובתו, הוא מסר לבית המשפט מס…
 
דף נלווה נדרים כו הלימוד השבוע מוקדש ע"י פאולה ורוברט כהן לע"נ שרה בת יצחק ז"ל. הלימוד השבוע מוקדש ע"י ג'יסון פרידמן לכבוד יום הולדתה של אשתו, דניאלה נובצקי פרידמן. רבא ורבה חלוקים על הבסיס למחלוקת בין בית הלל לבית שמאי במשנה כאשר מישהו משנה באופן חלקי את מה שהתכוון לומר. באיזה מקרה סוברים בית הלל (ורבי עקיבא) שכשבטל חלק מהנדר, כל הנדר בטל? האם בית…
 
האם אנו יכולים להניח שכאשר אנשים נשבעים/נדרים בשפה מסוימת, הם משתמשים בו בשימוש הרגיל של המילה ולכן הנודר/נשמע אינו יכולים לנסות להסביר שהוא התכוון למשהו אחר ובאמת אין כאן נדר/שבועה? יש שני ניסיונות להסיק ממקורות שניתן לטעון שאנשים נשבעים/נודרים בשפה ייחודי, אולם שני הניסיונות נדחים. הניסיון השני מתייחס למקור על משה שהשביע את עם ישראל על דעתו ועל ד…
 
סיפור נוסף מסופר על רבי ישמעאל בן רבי יוסי שהלך להתיר נדר אבל כל פתח שהרבנים הציעו לא הצליח. הרבנים הצטערו שלא הצליחו להתיר את נדרו ובא כובס ופגע ברבי ישמעאל מאחר שהוא גרם צער לרבנים. רבי ישמעאל השתמש בזה כפתח שלו, שכן אילו הבין שהוא היה מקבל מכות, הוא לעולם לא היה נדר. למה זה לא נחשב לנולד, סיבה חדשה שהוא לעולם לא היה חושב עליה בזמן הנדר, כיוון שנ…
 
היה סגנון מסוים של פתח שמספר רבנים השתמשו בו, ובכל זאת, הגמרא דחתה שימוש בפתח כזה משום חשש שאנשים ישקרו כי לא יעיזו פניהם בפני החכמים. הפתח הזה לבש צורות שונות, אבל הרעיון היה שהחכם יגיד משהו כמו: "אילו ידעת כמה זה חטא גדול לנדור, האם היית נודר?" מכיוון שלא סביר שמישהו יעיז לענות 'כן' לשאלה זו מול חכם, הם קבעו שאי אפשר להשתמש בו. יש מחלוקת בין רבא …
 
ישנם ארבעה מיני נדרים הרשומים במשנה שאינם נחשבים כנדרים תקפים ולכן לא יצטרכו ללכת לחכם כדי להתירם. המשניות בהמשך יביאו דוגמאות לכל אחד מארבעת הסוגים. הסוג הראשון הוא זירוזין, נדרים המשמשים במשא ומתן, כמו נדר שלא אמכור/אקנה בפחות/יותר מסכום מסוים. ראשית, הגמרא מציעה שהמשנה נשנית לפי רבי טרפון כפי שהובאה על ידי רבי יהודה, לפיה נזירות לא יהיה יעיל אלא…
 
הלימוד החודש מוקדש לרפואת נעמה בת יעל אסתר. המשנה מביאה דוגמאות לנדרים שפירושם לקהל - כאשר הנודר מסביר שמעולם לא התכוון שזה יהיה נדר, אנו פוסקים לקולא ואין זה נדר. למשל, אם השתמש בלשון קרבן אבל הסביר שהכוונה היא לקרבן למלך, אין זה נדר. לכן אין צורך לשאלת חכם כדי להתיר את הנדר. אבל אם כן הלך, רבי מאיר פוסק שאנו מחמירים בהם והם נענשים. כיצד מבינה הגמ…
 
דף נלווה נדרים יט על מנת לפתור סתירה בין משנתנו למשנה בטהרות ד:יב, בעניין האם אנו מחמירים או מקלים ביחס לנדרים/נזירות, הציעה הגמרא שכל משנה משקפת דעה תנאית שונה. תחילה מנסים לקבוע כי הדעה המקלה תואמת את רבי אלעזר (אליעזר), אך כנגד הצעה זו מתעוררים קשיים, תחילה מהמשך המשנה בטהרה ולאחר מכן מהתוספתא טהרות פרק ה. הקושי הראשון נפתר אך השני לא. ההצעה השנ…
 
הדף היום מוקדש ע"י בט קיסילף לעילוי נשמת 11 היהודים שנרצחו בבית הכנסת בפיטסבורג ב2018: אידית בלציא בת אבא מנחם, יוסף בן חיים, רייזל בת אברהם, יהודה בן יחזקאל, חיים בן אליעזר, דוד בן אליעזר, בילא רחל בת משה, זלמן שכנא בן מנחם מענדל, דניאל אברהם בן ברוך, משה גדול בן יוסף, הם כולם היו מגיעים לבית הכנסת מוקדם, ועבדו על יצירת קהילה, כל אחד בדרכו שלו. ה'…
 
דף נלווה נדרים טז המשנה הזכירה ביטויים שונים של נדר עם המילה קרבן שלא תקפים. משנה זו מיוחסת לרבי מאיר, כפי שלא ניתן לייחסה לרבי יהודה. אותם ביטויים אם משתמשים במילה שבועה, יהיו תקפים. אחד הביטויים שהוזכרו היה "שבועה שאוכל לך", שמובנו "שבועה שלא אוכל ממך". זה סותר משנה בשבועות שמפרטת ארבעה סוגי שבועות שונים - ושתיים מהם "אני אוכל" או "לא אוכל" - שם …
 
דף נלווה נדרים טו הדף היום מוקדש ע"י סילביה סימונס לע"נ רחל לאה בת אברהם מרדכי. רב יהודה סבור שאם אדם נדר: "קודם עיני בשינה היום אם אישן למחר," אסור לישון היום, כי אולי לא יזהר מחר בקיום התנאי. הגמרא מעלה שש קושיות נגד עמדתו של רב יהודה ממקורות תנאיים ופותרת כל אחת מהם. המשנה הזכירה מקרה שבו אדם נשבע לאסור על אשתו לקיים עמו תשמיש. כיצד נדר מסוג זה …
 
דף נלווה נדרים יד הדף היום מוקדש ע"י ארט גולד לרפואת אשתו קרינה גולה בת הודה. הגמרא מביאה שני תירוצים איך אפשר להסביר את המשנה כפי דעת ר' יהודה, אך התירוץ השני נדחה. מה המקור להלכה שיש לנדור רק בדברי הנדור ולא בדבר האסור? למה אי אפשר ללמוד מאותו פסוק גם לדבר האסור? המשנה קבעה שמי שנודר הנאה לאשתו בלשון "הרי עלי כאמא" צריך להחמיר בו ולדרוש שאלת חכם.…
 
דף נלווה נדרים יג הגמרא הציעה שהתשובה לשאלת רמי בר חמא היא תלויה במחלוקת תנאים בנושא בכור. אך היא דוחה אפשרות זו ומבינה את המחלוקת בדרך אחרת. המחלוקת על הבכור נובע מהבדל בפרספקטיבה לגבי הבכור - האם זה נחשב לדבר האסור (כי קדוש מרחם) או לדבר הנדור (כי יש חובה להקדישו)? מביאים ברייתא שקובעת שאם השתמש בכל לשון הנוגעת לקרבן, אם מסיימים "שאוכל ממך", אסור…
 
דף נלווה נדרים יב רמי בר חמא שאל לגבי מי שנדר בדבר שהיה נדור אבל הפך להיות מותר - האם התפיס בעיקרו ואסור או בסטטוס העכשוי ומותר? הגמרא מביאה שלושה מקורות שונים - ממשנתינו, מברייתא וממשנה בהמשך כדי להוכיח שמתפיס בעיקרו אך כל ההוכחה נדחה. בסוף מנסים להקים את שאלתו במחלוקת תנאים בקשר למי שמתפיס בבכור - האם נדרו חל או לא? מניחים למדובר שמתפיס על בכור ל…
 
המשנה דנה בלשונות שונות של נדר שהן תקפות כגון, לחולין, מובן כ'לא חולין' כלומר קרבן. בגלל שזה לשון של נדר שתקף, לפי המשנה, ברור שהמשנה לא הולכת לפי שיטת ר' מאיר הסובר שאין להגיד מכלל לאו אתה שומע הן, שכן הוא אומר שכל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, אינו תנאי. אולם גם המשנה אינה מתאימה לרבי יהודה כפי שניתן לראות ממבנה המשנה (התנא קמא חולק על רבי …
 
הדף היום מוקדש ע"י ריסה צוהר לע"נ סבתה, ריסל בת דינה ושמואל. הדף היום מוקדש ע"י שרה ברלוביץ לע"נ אביה, צבי בן משה, שנפטר לפי 14 שנה. הדף היום מוקדש על ידי מרים אדלר לרגל יום הולדת שבעים של עויזר זלוור, הלומד דף יומי בהתמדה. הגמרא מפרשת את המשנה ששם יש חילוק בין נדרי כשרים לנדבות כשרים כפי דעת ר' יהודה ומסבירים את החילוק לדעתו בין נדר לנדבה. תוך כדי…
 
הדף היום מוקדש ע"י לסלי ודון נדל לרפואת אליהו שלמה בן זיסה ריסה. אם נודרים נדר בנוסח "כנדרי רשעים" הנדר תקף. אופי הנדר יהיה תלוי במה שנאמר יחד עם האמירה ומה נמצא בפני הנודר כפי שמסביר שמואל בהמשך. למשל, אם היה אוכל לפני האדם בעת אמירת הנדר, מובן שזו שבועה האוסרת את האוכל. אם נזיר עבר לפני האדם, אז האמירה מובנת כמי שקיבל על עצמו להיות נזיר. אם הייתה…
 
הלימוד השבוע מוקדש ע"י מיכאל ואריאלה רדוין לכבוד דני סדינוף ורבקה פרלין במלאת שלושים שנה להמצאת הלוח Hebcal. "דני ורבקה, המחויבות שלכם ללימוד תורה ולארץ ישראל ממשיכה להוות השראה למשפחתינו." מובאים עוד שלושה מאמרים של רב גידל בשם רב. אחד, אפשר להישבע לקיים מצווה. איך יכול להיות אם אנחנו מושבעים ועומדים מהר סיני ואין שבועה חלה על שבועה? השני, האומר: …
 
דף נלווה נדרים ז הדף היום מוקדש ע"י רושל חייפץ לע"נ אסתר בת אברהם ז"ל. הדף היום מוקדש לע"נ הרב מאיר שפירא, זצ"ל, מייסד הדף היומי, ב89 שנה לפטירתו. רב פפא ממשיך לשאול האם יש יד לצדקה או יד להפקר. רבינא שואל האם יש יד לבית הכסא? רבינא כנראה גם הסתפק בדין עצמו - האם קביעת מקום כבית הכסא הופכו למקום קדוש שבו אי אפשר לקרוא קריאת שמע. ואם כן, האם קביעתו …
 
דף נלווה נדרים ו אביי סבר שידיים שאינן מוכיחות נשחבים לידיים. הגמרא מביאה קושיות משתי ברייתות על שיטתו. רב פפא שואל: האם יש דין יד בקידושין או בפאה? הגמרא מסבירה מה המקרה שבו יכול להיות יד בקידושין או בפאה? אין תשובה לשאלתו. האם ניתן להסיק מהדוגמה שאפשר לעשות את כל שדהו פאה? מניין נובע ההתלבטות לגבי יד לפאה?…
 
דף נלווה נדרים ד מהו מקרה בו עוברים על בל תאחר בנזירות? שתי תשובות הוצעו בנדרים ג ע"ב ומובאות כעת שלוש הצעות נוספות. מהתשובה האחרונה עולה כי איסור העיכוב מתייחס לעיכוב קורבנות הנזיר. אם כך, מדוע צריך לדרוש זאת מהיקש מנדרים לנזירות, כאשר זה פשוט יוצא מדיני בל תאחר בקרבנות בכלל, הכוללים קרבנות חטאת (שזה אחד מהקרבנות המובאים על ידי נזיר)? אולי נזיר הו…
 
הדף היום מוקדש ע"י ג'רי גולדשיין גדליה לע"נ ציפה הינדה בת אברהם ודבורה. לאחר שדחתה את ההסבר שהמשנה משתמשת תמיד במבנה כיאסטי, מובאות שתי הצעות נוספות להסביר מדוע המשנה שלנו היא במבנה כיאסטי כשכמה משניות אחרות אינן. התשובה הראשונה היא שיש סגנונות שונים של משניות. השני הוא שידות באו תחילה כי הם נלמדו מדרשה והלכות הנלמדות מדרשות באות תחילה כי הם אהובים…
 
דף נלווה נדרים ב מסכת נדרים מוקדשת ע"י אביבה ובני אדלר לכבוד לוריין כהנא, ולע"נ יוסף כהנא, מרים וארי אדלר ז"ל. הדף היום מוקדש ע"י איימי ברדק לע"נ 11 אנשים שנהרגו בירי בבית כנסת בפיטסברג. הנודר לאסור חפץ, חל הנדר גם אם השפה היא לא השפה הרגילה לנדר אלא זו מילה שמשתמשים בה באופן דומה (כינוי). הדבר נכון גם לגבי חרם (סוג של נדר המבוצע על ידי שימוש במונח…
 
סיום מסכת כתובות מוקדש ע"י חנה ומיכאל פיוטרקובסקי לע"נ צינה טובה בת לייב, אמה של חנה, ב52 שנה לפטירתה בג' חשון. מספרים מספר סיפורים הנוגעים לגודל הפירות בישראל, לכמות הגדולה ולאיכות המעולה. ארץ ישראל נדמתה לצבי - באיזה אופן היא דומה לצבי ובאיזה אופן אינו דומה לצבי? רבי אלעזר מתייחס לשלוש קללות מיחזקאל יג:ט ומסביר כיצד הוא זכה לא להיקלל בקללות אלו ע…
 
כשרבי זירא תיכנן לעלות ארצה, הוא נמנע מלראות את רב יהודה כיוון שידע שרב יהודה מתנגד לעבור לארץ ישראל, עד שה' ייביא את הגאולה. רב יהודה דרש זאת מפסוק מירמיה כז:כב, שאומר שנישלח לבבל ולא נשוב עד שה' יגאל אותנו, אך רבי זירא ציין שהפסוק מתייחס לכלי השרת של המקדש. לאחר מכן דרש רב יהודה מהפסוק בשיר השירים ב:ז על שבועה לא לעורר את אהבת הדוד עד שהדוד יחפוץ…
 
דף נלווה כתובות קי הדף היום מוקדש ע"י מיכאל רדוין לכבוד יום הולדתה של אשתו, אריאלה. "את מקור השראה בשבילי ובגללך אני מתחיל ללמוד דף יומי." אדמון וחכמים חלוקים לגבי שני מקרים שבהם לאחד יש שטר חוב ורוצה לגבות את הכסף. בראשון, ללווה (לפי השטר חוב הראשון) יש שטר מכר עם תאריך מאוחר יותר שהנושה מכר ללווה חלקת קרקע. האם הלווה יכול לטעון שמסמך ההלוואה מזוי…
 
הדף היום מוקדש באהבה על ידי קבוצת הדרן חשמונאים לחברה-חברותא שלנו, פיליס הכט, לרגל שמחת בר המצוה של בנה כלב, שנחגג בשבת בראשית. פיליס היקרה (גיטל פאשע בת מאשה רחל), אנו תקוה ותפילה שאור שמחתכם ילווה אותך ברפואתך בע"ה!! באהבה רבה מאתנו. המחלוקת השלישית בין אדמון לחכמים היא במקרה שאב התחייב לתת כסף לחתנו לנדוניה ואז פושט את הרגל, האם הארוס יכול לעכב …
 
דף נלווה כתובות קח המשנה הביאה דעת חנן שאם מישהו אחר מספק אוכל לאישה בזמן שהבעל נעדר, אין ביכולתו לכפות על הבעל להחזיר לו בשובו. הגמרא מצטטת משנה אחרת - מי שמודר הנאה מחבירו, יכול חבירו לעשות דברים מסויימים בשבילו ושזה לא נחשב להנאה. נראה שמשנה זו הולכת בעקבות עמדתו של חנן במשנתנו. אולם לא כולם מסכימים ומביאים הסבר אחר למקרים במשנה האחרת כדי להתאימ…
 
דף נלווה כתובות קז רב ושמואל חלוקים בשאלה האם בית הדין יכול להחליט לפסוק לאישה תשלומי מזון מנכסי בעלה אם נסע ולטענתה לא הותיר לה כסף. שמואל סובר שהם לא יכולים, אבל אם הם שומעים שהוא מת, אז הם יכולים להעניק לה כסף למזונות מנכסיו. מובאים שני הסברים לעמדתו של שמואל. מה ההבדל המעשי ביניהם? שבעה מקורות, ביניהם משנתנו, מובאים להעלות קשיים נגד גישתו של שמ…
 
דף נלווה כתובות קו הלימוד של השבוע האחרון של מסכת כתובות מוקדש לאביבה אדלד על ידי חברותיה בחבורת נ"ך נעמי, טובה, ויוי, חני, שושנה ומינדי לכבוד סיום הש"ס שלה שיתקיים בסוף המסכת. "מאחלות לך הרבה שנות לימוד. המשיכי להיות מקור השראה לסובבים אותך." הדף היום מוקדש לכבוד נועה ומשפחתה, ללידה קלה בידיים מלאות, וגידול קל, ונחת יהודית מהבנות. הדף היום מוקדש ל…
 
הדף היום מוקדש ע"י גייל ליכט ומשפחתה לע"נ אביה, הרב אברהם שאול הלוי בן יעקב. אדמון וחנן היו שני דייני גזירות שפסקו בעניינים שונים בהם החכמים או אחרים חלקו עליהם. הפרק האחרון של כתובות עוסק בשני פסקי חנן ושבע של אדמון. הראשון - אם בעל יוצא לחו"ל ואשתו דורשת מזונות, האם היא צריכה להישבע שלא השאיר לה אוכל? חנן ובני הכהנים הגדולים מתלבטים באיזה שלב/ים …
 
הדף היום מוקדש ע"י ג'סיקה שקלר לכבוד אחותה רות לאה כהנא. בשעה שרבי יהודה הנשיא עמד למות, גזרו הרבנים צום, התפללו להחלמתו, והכריזו שכל האומר שרבי מת יידקר בחרב. האמה שלו הבינה בשלב מסוים שרבי סובל נורא אז היא זרקה כד מהגג כדי להסיח את דעתם מהתפילות וברגע שהפסיקו להתפלל לרגע רבי מת. איך הכריזו על מותו אם אסרו על אנשים לומר שהוא מת? מה היו דבריו האחרו…
 
היה מקרה באדם ששכר אבן ריחיים ובתמורה לתשלום טחן את החיטה עבור הבעל. כשהבעל התעשר ולא נזקק עוד לשירותי המטחנה, הוא רצה לקבל כסף עבור השכרת אבן הריחיים. האם הוא יכול להכריח אותו לשלם את הכסף? האם ניתן ללמוד את התשובה לשאלה זו מהמקרה במשנתנו עם שני הבעלים שנאלצים לשלם את שווי המזונות שהתחייבו לתת לבת? האם ניתן להבחין בין המקרים? יתומים צריכים לאפשר ל…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login