Ezra Bick ציבורי
[search 0]

Download the App!

show episodes
 
Loading …
show series
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 59 האזינו - שינוי מינימלי תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין דיני טרפה בעוף לקוד תיקון שגיאות? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת חולין אודות פסול יצאו בני מעיה. לאחר מכן, נכיר את קוד תיקון השגיאות. נקשר בין שני התחומים דרך מהותו של שינוי קטן שמייצר שינוי סטטוס משמעותי.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 58 יום הכיפורים - חלוקת משימות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין איש עתי לבין הפרדת עניינים? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת יומא אודות סוכות ומלווים להולכת השעיר לצוק ביום הכיפורים. לאחר מכן, נלמד את עקרון הפרדת עניינים. נקשר בין שני התחומים דרך הפרדת הסמכויות בין המלווים בסוכות, ולהבדיל בין ענ…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 57 וילך - התנדנדות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין רמז לתחיית המתים לעיבוד שפה טבעית? בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת יומא אודות דברים שאין להם הכרע. לאחר מכן, נכיר בקצרה את אחד הנושאים מעיבוד שפה טבעית. נקשר את שני התחומים דרך דו משמעות ופתרונה.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 56 ראש השנה - יבבה תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין אם סיסרא למחשב בעל רגשות? בשיעור זה נסקור בקצרה סוגיה במסכת ראש השנה למהותה של תרועה. נזכיר בקצרה דיון אודות מחשבים עם רגשות. נקשר בין שני התחומים דרך המשמעות של הבנת מושגי יסוד בהוויה שלנו.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 55 נצבים - סדר קדימויות תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין זקני העדה וראשיה לסידור קבצים במחשב? בשיעור זה נלמד על סדר קדימויות בדברי משה ויהושע. לאחר מכן, נכיר מספר קדימויות בסידור קבצים במחשב. נקשר את התחומים דרך הביטוי המוכר ספרא וסייפא.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 54 כי תבוא - מעטפת תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין תחילית של חבילת מידע לסל ביכורים? בשיעור זה נלמד אודות עקרונות חשובים בהבאת ביכורים. לאחר מכן, נכיר בקצרה את התחילית והמטען בחבילות מידע. נקשר את שני התחומים דרך חשיבות המעטפת הדיגיטלית והתלמודית.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 53 כי תצא - קשר תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם תחילית של חבילת מידע וירושת עובר קשורים האחד לשני? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא בתרא העוסקת בהבדל בין נולד לעובר בהקשר של ירושה. לאחר מכן, נכיר את שני סוגי הקשרים בעולם הדיגיטלי - עם מצב וחסר מצב. נקשר את שני התחומים דרך מהותו של קשר בשני התחומים.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 52 שופטים - אימות תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה ההבדל בין נביא וחכם, ומה הקשר בין הבדל זה לסרטיפיקט דיגיטלי? בשיעור זה נלמד סוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי אודות ההבדל בין נביא לחכם. לאחר מכן, נכיר בקצרה את נושא האימות הדיגיטלי. נקשר את שני התחומים דרך הצורך באימות הקיים בדברי הנביא והצורך באימות בעולם…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 51 ראה - יחיד וציבור בתלמוד ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין חבילות מעוותות לחולי שחין? בשיעור זה נלמד על יכולתם של אנשים מסוגים שונים להקריב/לשלח קרבן חגיגה ביד אחר. לאחר מכן, נכיר את נושא החבילות המעוותות. נקשר בין שני התחומים דרך חולי השחין והפולפסין והחבילות ומשמעות היחיד מול הציבור בשני המקרים…
 
הלכות מזוזה #12 - בדיקת המזוזה והסרת מזוזות במעבר דירה, מאת הרב ישי יסלזון מה עושים עם המזוזות כשעוברים דירה? נסיים בשתי הלכות פחות מוכרות, אך יחסית מעשיות בדיני מזוזה. הראשונה עוסקת בבדיקת המזוזה. כיצד לבודקה, פעם בכמה זמן ומאיזו סיבה? השנייה אוסרת להוריד מזוזה קיימת וננסה להבין מה טעמה ויסודה.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 50 עקב - ארכנות וקצרות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה בין תפילתו של משה לבין זיהוי אורך טקסט על ידי תוקף? בשיעור זה נלמד על ארכנות וקצרות בבית מדרשו של רבי אליעזר. לאחר מכן, נלמד אודות החשיבות של מידע קצר וארוך במחשבים. נקשר את שני התחומים דרך הנסיבות של האורך והקוצר של מידע וקשר עם הקב"ה.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 49 ואתחנן - חינם תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין תואר במחשבים לתרגום אונקלוס? בשיעור זה נלמד סוגיה קצרה בתלמוד הירושלמי אודות הוראה בחינם. לאחר מכן, נכיר את תחום ההוראה והלימוד במדעי המחשב. נקשר את שני התחומים דרך משמעות התשלום על חומר לימודי.…
 
הלכות מזוזה #11 - ברכת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון ברכת מזוזה - על קביעתה או מציאותה? לא פעם מתעוררות אצלנו שאלות על ברכת המזוזה - האם צריך לברך כשמחליפים למזוזה יפה יותר? או כשמורידים את המזוזה לבדיקה? בחנוכת הבית דווקא בעל הבית צריך לקבוע את המזוזה? או שאולי אפשר לכבד בברכה על כל מזוזה ומזוזה? בשיעור ננסה לגעת ביסוד הברכה על קביעת מזוזה ומתוך כך ל…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 48 תשעה באב - אבני בניין תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם חטאי העם בזמן הבית ופיצוח צפנים קשורים בקשר כלשהו? בשיעור קצר זה, נזכיר מדרש של רבי יוחנן אודות פתיחת מגילת איכה. לאחר מכן, נזכיר את משמעות האלף בית בעולם הממוחשב. נקשר את הדברים דרך משמעות אבני הבניין בשני התחומים.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 47 דברים - שותפות מרחבית תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין נחלות השבטים לרשתות נוירונים? בשיעור זה, נלמד סוגיה אודות נחלות השבטים והקשר ביניהן. לאחר מכן, נלמד מעט אודות רשתות נוירונים. נקשר את התחומים דרך השכבה הfully connected, והקשר המהותי בין נחלות השבטים השונות.…
 
הלכות מזוזה #10 - אופן קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון באיזה גובה לקבוע את המזוזה? השבוע נמשיך במקום בו יש לקבוע את המזוזה, נדבר על גובהה של המזוזה ועל צורת הנחתה. נסביר מדוע בחלק מהבתים המזוזה ישרה ובחלק היא עומדת באלכסון וננסה לעמוד גם על יסודה ותפקידה של המזוזה כפי שנשקף מהדעות השונות בסוגייתנו.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 46 מסעי - מטרדים תלמודיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב היכן הכינים נמצאות במחשב? בשיעור זה נדון אודות ערבוביתא/כינים בתלמוד. לאחר מכן, נסקור מספר מטרדים דיגיטליים לפעילות המחשב. נקשר את שני התחומים דרך ההשפעה על מסלול החיים הנורמטיבי - האנושי והדיגיטלי.
 
הלכות מזוזה #9 - מקום קביעת המזוזה, מאת הרב ישי יסלזון איך נדע באיזה צד לקבוע את המזוזה? השבוע נתחיל את הדיון במקום בתוך הפתח בו יש לקבוע את המזוזה, נדון כיצד מגדירים את 'ימין' הפתח ומתי אנחנו נדרשים לפרמטרים אחרים בשביל לקבוע את הצד של המזוזה.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 45 מטות - שבירת הכללים התלמודית והדיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין כבוד הוריו של אדם לבין הרשאות פתוחות לכל משתמש? בשיעור זה נדון אודות פתיחה בכבוד הוריו של אדם ובכבוד המקום דרך סוגיה בתלמוד הירושלמי. לאחר מכן, נסקור את נושא ההרשאות הפתוחות במחשב. נקשר את שני התחומים דרך שבירת הכללים של המערכות אות…
 
הלכות מזוזה #8 - הפתח החייב במזוזה, מאת הרב ישי יסלזון מעבר בין הסלון למסדרון - חייב במזוזה? לאחר שביררנו את גדרי הבית החייב במזוזה, נעבוק כעת בדיני הפתח. ננסה לברר מהם המזוזות והמשקוף הנדרשים בשביל לחייב במזוזה ונעסוק בכמה מסוגי הפתחים המצויים בימינו.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 44 פנחס - חלוקת הארץ וחלוקה דיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין חלוקת הארץ לחלוקת מידע בלמידת מכונה? בשיעור זה נלמד אודות חלוקת בארץ דרך סוגיה בתלמוד הירושלמי. לאחר מכן, נלמד על חלוקות מידע בלמידת מכונה. נקשר את שני התחומים דרך הדומה והשונה בשיטות החלוקה.…
 
הלכות מזוזה #7 - בית שער וחצר, מאת הרב ישי יסלזון על חיוב מזוזה בשער הכניסה לחצר ולעיר. על מזוזות ביתך ובשעריך", זה הציווי על המזוזה - האם יש כאן ציווי גם על קביעת מזוזה בשערים? מה היחס בין ציווי זה למיווי על הבתים? והאם שער של החצר חייב במזוזה?
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 43 בלק - כוונון תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין איסור פתיחת חלון כנגד השכן להתקפה דיפרנציאלית? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא בתרא אודות איסורי פתיחת חלון כנגד חלון. לאחר מכן, נסקור בקצרה את ההתקפה הדיפרנציאלית בקריפטואנליזה. נקשר את שני התחומים דרך המשמעות של כוונון - קלט פלט ופתחים.…
 
הלכות מזוזה #6 - תשמישי ביזיון ותשמישי קדושה, מאת הרב ישי יסלזון על חיוב מזוזה בחדר כביסה, בית כנסת ובית מדרש. השבוע נעסוק בשני סוגי תשמישים שפוטרים ממזוזה - תשמיש ביזיון ותשמיש מצווה. ננסה להעמיק ולהבין מדוע כל אחד מהם מייתר את הצורך במזוזה ומה ההשלכות המעשיות של דינים אלו.
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 42 חקת - שבירת לולאות תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין נס נחלי ארנון לבין זקיף בסוף מחרוזת? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת ברכות אודות נס נחלי ארנון. לאחר מכן, נלמד אודות לולאות אינסופיות, מחרוזות וזקיפים. נקשר את שני התחומים דרך תפקיד המאסף בשני הנושאים.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 41 קרח - התמדה תלמודית ודיגיטלית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין שמירת תמונה של מערכת ההפעלה לבין המחתה שהעביר אהרן במחנה? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת שבת אודות מעמד הר סיני והמתנות שניתנו למשה מהמלאכים. לאחר מכן, נלמד אודות התמדה דיגיטלית. נקשר את שני התחומים דרך משמעות ההתמדה של התורה בידי המלאכים, וכן הה…
 
הלכות מזוזה #5 - שימושי הבית המחייבים במזוזה, מאת הרב ישי יסלזון כיצד מוגדרים 'מגורים' בבית לעניין מזוזה? השבוע נמשיך בהגדרת הבית החייב במזוזה, אך נתמקד בשימושים להם מיועד הבית. האם חדרי אחסון חייבים במזוזה? מה הדין באם משתמשים בהם בכל זאת לדירה? ומה הדין בחדרי מגורים שמשתמשים בהם שימוש מבוזה?
 
הלכות מזוזה #4 - הגדרת בית לעניין מזוזה, מאת הרב ישי יסלזון חדר מזוודות קטן חייב במזוזה? מצוות מזוזה כרוכה בקשר ישיר ליחידת ה'בית'. איך מגדירים בית לדינים אלו? מה הגודל של חדר בשביל שהוא יהיה חייב במזוזה? והאם יש חיוב מזוזה בחדר מדרגות?
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 40 שלח - הבלתי אפשרי התלמודי והדיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין חטא המרגלים לדיפרנציאל בלתי אפשרי? בשיעור זה נלמד סוגיה בתלמוד הירושלמי השופכת אור מעניין על חטא המרגלים. לאחר מכן, נכיר את הדיפרנציאל הבלתי אפשרי בקריפטואנליזה. נקשר את שני התחומים דרך הקונוטציות של הבלתי אפשרי בשני התחומים.…
 
הלכות מזוזה #3 - מגורים בבית ללא מזוזה, מאת הרב ישי יסלזון האם מותר לגור בבית בלי מזוזה? השבוע נעסוק ביחס בין המגורים לבית לבין מצוות המזוזה - נדון האם יש לראות את מצוות המזוזה כמתירה את המגורים בבית או שמא היא נלווית אליהם אך אינה הכרחית בשבילם. נעסוק גם בשאלה המעשית האם צריך לשים מזוזה בבית מלון יהודי שמגיעים אליו ורואים שהיא חסרה.…
 
כיבוד אב ואם - גרסת עשו וגרסת יעקב, מפי הרב יעקב מדן שיעור מיוחד לקראת שבועות שהועבר במסגרת "קרוב אליך" - שיעורי ישיבת הר עציון בחשמונאים, ג' בסיון תשפ"ב בבית הכנסת רמת מודיעים ע"ש גלנווד איך כיבוד אב ואם ממשיך את המורשת?
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 39 בהעלתך - עומס יתר תלמודי ודיגיטלי, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין נבואת אלדד ומידד לקפאון של מעבד המחשב? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת סנהדרין אודות שבעים הזקנים ואלדד ומידד. לאחר מכן, נכיר בקצרה את נושא הקפאון של המעבד. נקשר את שני התחומים דרך הצעתו של יהושע למשה.…
 
הלכות מזוזה #2 - חובת הבית או חובת האדם, מאת הרב ישי יסלזון שוכר ומשכיר - מי חייב לקבוע מזוזה? מצוות מזוזה היא מצווה בה נפגשים האדם וביתו - האדם מצוה לעשות את המצווה אך היא מתקיימת בביתו. הצומת הזו מעלה על שולחננו את השאלה - איזה חלק עיקרי במצווה: החובה של האדם המתגורר בבית או חובת הבית העומדת בפני עצמה. לשאלה זו השלכות הלכתיות רבות מהן נביא גם בשי…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 38 שבועות - יחידי בתלמוד ובדיגיטל, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין הגורן במגילת רות לבדיקת תקינות לכלים? בשיעור קצר זה נלמד סוגיה במסכת חולין אודות האיסור לצאת יחידי בלילה. לאחר מכן, נכיר את נושא בדיקת תקינות לכלים ומחשבים. נקשר את שני התחומים דרך הצורך שלא לצאת יחידי לדרך לא ידועה.…
 
שיר המעלות לדוד - שיחה ליום ירושלים מפי ראש הישיבה הרב ברוך גיגי. כידוע דוד המלך לא בנה את בית המקדש - איך הוא פותח את המזמור במלים שָׂמַחְתִּי בְּאֹמְרִים לִי בֵּית ה' נֵלֵךְ. שיחה שהועברה בבית המדרש ליל יום ירושלים תשפ"ב
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 37 נשא - דברים שהם אלף בית, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה המשותף בין ארון הברית לשאלה הידועה 1+1? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת סוטה אודות דבר שתינוקות של בית רבן יודעים. לאחר מכן, נדון בנושא זה במדעי המחשב. נמצא את ההבדלים בין שני התחומים.
 
הלכות מזוזה #1 - המזוזה, טעמיה וסגולותיה, מאת הרב ישי יסלזון על פתח ביתו של כל אדם מישראל נצבת המזוזה. מצווה שהיא חלק בלתי נפרד מחיינו, אך מעט נעדרת משולחן לימודנו. מצווה שטומנת בתוכה יסודות אמוניים גדולים ובד בבד סוגיות הלכתיות ולמדניות מרתקות. בסדרה שלנו ננסה להקיף עולמות אלו. נלמד יחד את הלכות מזוזה תוך עיון למדני בסוגיות הגמרא וזיקה לרעיונות המ…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 36 במדבר - פירוק והרכבה תלמודיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם מחנה ישראל עבר פרגמנטציה? בשיעור זה נלמד סוגיה בתלמוד הירושלמי אודות צורת מסע המחנה במדבר. לאחר מכן, נכיר את נושא פרגמנטציה של חבילות תקשורת. נקשר את שני התחומים דרך שיטתו של אחד האמוראים בסוגיה.…
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 17: תפילה בלחש או בקול, מאת הרב ישי יסלזון זעקה לחישה ותפילת הלב. תפילת העמידה נקראת גםתפחלה הלחש, מדוע תפילה זו נאמרת בשקט? מה הבעיה בעמירתה בקול? מתי בכל אזת מותר להתפלל גם בקול? והאם צריך האדם להשמיע לאוזנו את התפילה או להזיז את שפתיו בלבד? עם זה סיימנו סדרה זו, נעבור אי"ה להלכות מזוזה.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 35 בחקתי - גרסאות תלמודיות ודיגיטליות, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין ישן נושן וגרסא 8 של ג'אווה? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת בבא בתרא אודות חשיבות ואיכות הישן. לאחר מכן, נלמד אודות גרסאות בתוכנה. נקשר את שני התחומים דרך הפער בין גרסאות של מאכלים בגמרא לגרסאות תוכנה.…
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 16: לעולם יכנס אדם שני פתחים, מאת הרב ישי יסלזון ההוראה המעניינת הזו של הגמ' אומרת דרשני. מה צריך לעשות בשביל לשהות כדי שיעור ב' פתחים? ולמה חז"ל מלמדים אותנו את אותה הנהגה דווקא בלשון הזו? על כך ועוד בשיעור השבוע. איך נכנסים שני פתחים? ולמה בכלל?
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 15: תפילה כנגד הקיר, מאת הרב ישי יסלזון חזקיהו התפלל נגד הקיר וממנו לומדים שיש בזה הידור מצווה. אמנם זה הידור, אך עדיין ננסה להבין השבוע כיצד הידור זה משפיע על המשמעות של התפילה בעבורנו והתהליך הנפשי בו אנחנו אמורים להימצא בשעת התפילה. לבסוף נגע גם בהשלכות נוספות של טעמי האיסור.…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 34 בהר - ספיחים תלמודיים ודיגיטליים, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב האם איסור ספיחין חל גם בזכרון המחשב? בשיעור זה נלמד סוגיה ממסכת שביעית בתלמוד הירושלמי אודות איסור ספיחין. לאחר מכן, נדון בספיחים דיגיטליים ובקשר שלהם לאיסור הספיחין התורני.
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 14: תפילה ממעמקים, מאת הרב ישי יסלזון על תפילה במדרגות ובבימות. חז"ל מלמדים אותנו שאסור להתפלל במקום גבוה ואולי אפילו רצוי להתפלל במקום נמוך. השבוע ננסה להבין ממה נובע איסור זה? כיצד הוא צריך להשפיע על הרגשת הלב שלנו בתפילה? וכיצד עלינו להקפיד עליו הלכה למעשה.
 
דרכו הלימודית והתורנית של מורנו הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל, מפי הרב ראובן ציגלר שיחה שהועברה בבית מדרש לנשים מ"ע בא' באייר תשפ"ב, יום השנה השביעי לפטירת הרב אהרן ליכטנשטיין זצ"ל
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 33 אמור - שחרור חלקי וכפול, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין גט חלקי וחולשת שחרור כפול? בשיעור זה נלמד סוגיה במסכת גיטין המתעסקת בגיטין חלקיים. לאחר מכן נלמד על חולשת התוכנה שחרור כפול. נקשר את שני התחומים דרך הצורך בפעולה כפולה ומשמעות הפעולה החלקית.
 
עבודת התפילה - למדנות הלכה ועבודה 13: תפילה נכח המקדש, מאת הרב ישי יסלזון מה הסיבה שכולנו מתפללים לכיוון ירושלים? האם מטרת הכיוון הוא המקדש או השכינה? כיצד יש לנהוג בתפילה בכותל המערבי - להתפלל ישר לכותל או להטות לכיוון קודש הקודשים? מה יעשה מי שבאמצע התפילה מגלה שהוא מתפלל לכיוון לא נכון? על זאת ועוד בשיעורנו השבוע. .…
 
פרשה דיגיטלית תשפ"ב / 32 קדושים - כלאיים ושרשרת אספקה, מאת הרב הראל ברגר, דוקטורנט למדעי המחשב מה הקשר בין איסור כלאיים לתקיפת שרשרת האספקה? בשיעור זה נלמד סוגיה מהתלמוד הירושלמי אודות איסור כלאיים. לאחר מכן, נלמד על תקיפת שרשרת האספקה. נקשר את שני התחומים דרך האיסור להכליא עץ סרק עם עץ מאכל, והחלק החלש במערכת שמאפשר את ההתקפה דלעיל.…
 
Loading …

מדריך עזר מהיר

זכויות יוצרים 2022 | מפת אתר | מדיניות פרטיות | תנאי השירות
Google login Twitter login Classic login